14 Rhag 2015

Ers mis Medi 2015, mae 11 beic cwad wedi’u dwyn o ffermydd ac eiddo preifat o gwmpas yr ardal heddlu. Mae saith o’r troseddau hyn wedi digwydd yn Ne Powys a Sir Gaerfyrddin ym mis Tachwedd. Yn ogystal â thargedu adeiladau fferm gyda’r nos, dygwyd un cerbyd ganol ddydd o iard fferm y perchennog.

Dywedodd y Rhingyll Matthew Howells, llefarydd cefn gwlad ar gyfer yr heddlu, “Mae’r nosweithiau hirach a thywydd drwg yr wythnosau diweddar yn cynnig cyfle delfrydol i ladron weithredu heb gael eu dal. Dydw i ddim eisiau achosi pryder diangen i breswylwyr, fodd bynnag, mae rhai mesurau atal trosedd sylfaenol y gellir eu cymryd er mwyn diogelu eiddo.

Mae beiciau cwad yn ddrud ac yn hanfodol ar gyfer ffermwyr. Gall eu colli effeithio’n fawr ar y busnes yn ariannol ac yn weithredol. Byddwn i’n cynghori perchnogion i farcio eu cerbydau er diogelwch, gosod dyfeisiau tracio, eu diogelu o fewn adeiladau wedi’u cloi pan nad ydynt yn cael eu defnyddio, cadw cofnod o rifau cyfres a thynnu lluniau o’r cerbydau. Wrth adael y cerbyd, hyd yn oed am amser byr, tynnwch yr allwedd o’r system danio.

Os yn bosibl, diogelwch feiciau cwad i fannau angori tir gan ddefnyddio cloeon clap a chadwyni diogelwch uwch.”

Yn ogystal â’r cynnydd mewn lladradau beiciau cwad, mae Heddlu Dyfed-Powys hefyd yn gweld lladradau offer garddio ac offer llaw’n cael eu riportio, yn arbennig cadwyni llif.

“Mae angen i ffermwyr ystyried mesurau diogelwch ehangach ar y fferm hefyd. Gall teledu cylch cyfyng a larymau cysylltiedig fod yn ffordd gost effeithiol o ddiogelu’ch eiddo. Gyda datblygiadau mewn technoleg ffôn clyfar, gall perchnogion fonitro gweithgarwch ar eu closydd o bell, a derbyn hysbysiad pan mae’r synwyryddion larwm wedi’u sbarduno. Mae angen i ffermwyr siarad â’u cwmnïoedd yswiriant oherwydd gallant fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad yn eu premiymau yswiriant mewn rhai achosion os ydynt yn gosod systemau diogelwch gwell,” ychwanegodd y Rhingyll Howells.

Gofynnir i ffermwyr a phreswylwyr cefn gwlad fod yn wyliadwrus bob tro a riportio unrhyw unigolion a cherbydau amheus yn syth drwy alw 101. Pan mae trosedd yn digwydd ar y pryd, galwch 999.

Dywedodd y Rhingyll Howells, “Yn ddiweddar, arweiniodd un alwad o’r fath at adennill beic cwad cyn i’r heddlu dderbyn adroddiad ei fod ar goll. Bydd swyddogion yn parhau i weithio gyda ffermwyr i roi cyngor atal trosedd a chasglu cudd-wybodaeth i dargedu patrolau â’r nod o atal y troseddau hyn rhag cael eu cyflawni yn y lle cyntaf. Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â’ch Tîm Plismona Bro lleol.”