20 Ebr 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn llawn gefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcio  20 – 25 Ebrill 2015. 

Mae ymgyrch eleni yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o stelcio ymysg pobl ifainc. Mae ymchwil yn dangos bod stelcio ymysg pobl ifainc yn rhywbeth i bryderi yn ei gylch.

Mae Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh wedi lansio ffilm o’r enw ‘Is it Stalking’ ac yn edrych ar beth yw stelcio a’r ffyrdd gwahanol y gall amlygu ei hun yn ogystal â chynnig cymorth ymarferol a chefnogaeth i bobl sy’n profi stelcio drwy’r Llinell Genedlaethol Stelcio.

Mae yna gysylltiad rhwng ymchwiliadau yn ymwneud â stelcio a rhai o’r troseddau mwyaf difrifol y mae’n rhaid i’r heddlu ddelio â nhw gan gynnwys llofruddiaethau, troseddau rhyw a cham-drin yn y cartref. Mae aflonyddu yn gallu cael effaith drychinebus ar y dioddefwyr, eu teuluoedd a’u cymunedau.

 

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Neil Jenkins:

“Mae unrhyw un sydd erioed wedi dioddef stelcio a/neu aflonyddu yn deall yr effaith drychinebus ar y teimlad o ddiogelwch, hunan hyder, hunan barch ayyb. Mae ymchwil yn dangos fod stelcio nid yn unig yn effeithio ar y dioddefydd, ond unigolyn sy’n gysylltiedig â’r dioddefydd.

Mae stelcio yn erbyn y gyfraith yn y DU. Gall yr heddlu weithredu os ydych chi’n dioddef stelcio – does dim rhaid eich bod wedi’ch bygwth â thrais yn gyntaf cyn eu bod nhw’n medru gweithredu.

Mae’n bwysig i bawb fod yn ymwybodol ynghylch sut y gallant sicrhau eu diogelwch personol, a gall y mater hwn fod o ddiddordeb arbennig i chi os ydych chi’n dioddef stelcio neu aflonyddu.

Does gan neb yr hawl i’ch aflonyddu neu’ch stelcio a gall yr Heddlu a’r llysoedd weithredu yn erbyn unrhyw un sy’n gwneud y fath beth. Peidiwch â dioddef yn dawel –Riportiwch ef.”

Dilynwch y dolenni isod er mwyn cael rhagor o wybodaeth@

 

http://www.stalkinghelpline.org/about-the-helpline

 

https://www.givey.com/suzylamplughtrust

 

http://paladinservice.co.uk/national-stalking-awareness-week-2015/

 

Mae’r gyfraith sy’n diogelu pobl rhag stelcio yng Nghymru a Lloegr yn Neddf Diogelwch rhag Aflonyddu 1997. Diwygiwyd y Ddeddf ym mis Tachwedd 2012 er mwyn cynnwys ‘stelcio’.

 

Gellir cael mynediad at y Llinell Gymorth Stelcio ac Aflonyddu Genedlaethol drwy ffonio 0808 802 0300 neu drwy alw heibio i’r wefan  http://www.stalkinghelpline.org/