13 Meh 2018

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys saith swydd brentisiaeth.

Mae’r swyddi gwag ar agor i bobl ifainc 16 oed a hŷn sy’n byw yng Nghymru ac sydd ddim mewn addysg llawn amser. Mae cyfleoedd ar gael mewn adrannau gwahanol ym Mhencadlys yr Heddlu yn Llangynnwr, Caerfyrddin.

Byddai pob prentis yn derbyn cytundeb tymor penodol am ddwy flynedd, ac mae’n bosibl y cânt gynnig swydd barhaol ar ddiwedd y cyfnod hwnnw.

Byddant yn derbyn hyfforddiant wrth eu gwaith yn ogystal â chyfle i astudio ar gyfer cymhwyster Lefel 2.

Mae cyfleoedd am brentisiaeth ar gael yn y meysydd canlynol: cynnal cerbydau fflyd yr heddlu: TG; rôl weinyddol yn yr Uned Cymorth Busnes; Gwasanaethau Pobl (Adnoddau Dynol); caffael; cydweithio ac effeithlonrwydd, ac iechyd a diogelwch.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins: “Mae’r derbyniad hwn o brentisiaid yn gyfle cyffroes ar gyfer pobl ifainc sydd eisiau gweithio a dysgu, ac ennill cyflog ar yr un pryd. Mae llawer iawn o gyfleoedd a llwybrau gyrfa gwahanol ar gael yn Heddlu Dyfed-Powys. Rydyn ni’n awyddus i fod yn gyflogwr o ddewis yng Nghymru a denu meddyliau ifainc sydd o bosibl heb ystyried gyrfa gyda ni o’r blaen.”

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: “Rwy’n croesawu’r cyhoeddiad hwn gan Heddlu Dyfed-Powys. Mae prentisiaethau’n cynnig cyfle i ennill amrediad o gymwysterau mewn gwaith cyflogedig a datblygiad gyrfa ardderchog, a byddant yn galluogi’r heddlu i ehangu ei gronfa dalent. Yn gynharach eleni, penodais brentis, sy’n gam cadarnhaol ar ein taith i hyfforddi a chadw mwy o staff lleol ar draws ardal Dyfed-Powys. Fi oedd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf yng Nghymru i benodi prentis.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 25 Mehefin.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cyfleoedd hyn, cliciwch yma.