19 Rhag 2018

Allech chi fod yn un o 44 cwnstabl heddlu newydd a fydd yn ymuno â Heddlu Dyfed-Powys yn y flwyddyn newydd?

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Ifan Charles, Pennaeth Dysgu a Datblygu yn Heddlu Dyfed-Powys:

“Mae dod yn swyddog heddlu’n yrfa heriol a buddiol, ond nid swydd gyffredin ydyw.

“Byddwch chi’n gweithio i leihau trosedd ac ofn trosedd, ac yn rhoi hyder i bobl leol fod yr heddlu’n deall y materion sydd bwysicaf iddynt ac yn barod i ymdrin â nhw.

Mae’r broses ymgeisio’n para o 28 Ionawr 2019 tan hanner dydd ar 15 Chwefror 2019, a bydd y broses yn edrych yn wahanol i’r rhai sydd wedi gwneud cais o’r blaen:

“Byddwn ni’n defnyddio platfform ar-lein newydd sy’n gwneud y broses yn gynt o lawer. Os fyddwch chi’n llwyddiannus yn ystod y cam ymgeisio, medrwch fynd yn syth i’r cam nesaf.

“Mae’r hyfforddiant a gynigir i recriwtiaid newydd hefyd wedi newid. Cyn gwneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymwybodol o’r llwybrau mynediad newydd.

“Mae swyddogion heddlu’n gwneud penderfyniadau anodd sy’n effeithio ar y cyhoedd bob dydd. Maen nhw’n wynebu problemau cymhleth a sefyllfaoedd peryglus, gyda galwadau cynyddol gan bobl sy’n agored i niwed ac ymchwilio digidol. Lluniwyd y pecyn hyfforddi newydd gyda hyn mewn cof.

“Os fyddwch chi’n ymuno â ni, byddwch chi’n chwarae rôl allweddol o ran cefnogi dioddefwyr a thystion ac yn rhoi tawelwch meddwl i bobl sydd wedi dioddef trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd llawer o bobl yn troi atoch am arweiniad ac amddiffyniad rhag profiadau o'r fath.

“Byddwch chi’n rhywun sy’n ffynnu ar heriau, ac yn barod i weithio’n galed i ddysgu’r sgiliau sydd angen ar gyfer y rôl anodd ond hollbwysig hon. Gall y swydd fod yn galed ac annarogan, ond mae’n swydd fuddiol iawn hefyd.

“Pob dydd, pan fyddwch chi’n gwisgo’ch lifrai ac yn mynd i’r gwaith, byddwch chi’n gwneud bywyd yn fwy diogel i’ch ffrindiau a’ch cymdogion, ac yn gwneud eich tref yn le mwy diogel i fyw.

“Yn Heddlu Dyfed-Powys, rydyn ni’n falch o weithio dros y cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu, ac rydyn ni’n falch o fod o’r cymunedau hynny. Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau gweithlu sy’n cynrychioli pawb rydyn ni’n eu gwasanaethu, ac rydyn ni’n annog pobl o’n cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, anabl a LHDT i wneud cais.”

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r llwybrau mynediad newydd i blismona a’r broses o recriwtio swyddogion heddlu, galwch heibio i: https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/ymunwch-a-ni/swyddogion-heddlu/