22 Ebr 2014

Mae ymgyrch eleni – “Gweithio Heb Ofn” – yn anelu i gael gwared ar stelcio yn y gweithle a rhoi gwybodaeth i gyflogwyr ynglŷn â sut y gallant gefnogi gweithwyr sy’n datgelu ymddygiad stelcio.

Mae rôl cyflogwyr yn allweddol mewn adnabod a mynd i’r afael â stelcio ac mae wedi’i chydnabod yn strategaeth 10,000 o fywydau mwy diogel Llywodraeth Cymru ar gyfer dileu trais yn erbyn menywod.

Mae yna gysylltiad rhwng ymchwiliadau yn ymwneud â stelcio a rhai o’r troseddau mwyaf difrifol y mae’n rhaid i’r heddlu ddelio â nhw gan gynnwys llofruddiaethau, troseddau rhyw a cham-drin yn y cartref. Mae aflonyddu yn gallu cael effaith drychinebus ar y dioddefwyr, eu teuluoedd a’u cymunedau.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Neil Jenkins:

“Mae unrhyw un sydd erioed wedi dioddef stelcio a/neu aflonyddu yn deall yr effaith drychinebus ar y teimlad o ddiogelwch, hunan hyder, hunan barch ayyb. Mae ymchwil yn dangos fod stelcio nid yn unig yn effeithio ar y dioddefydd, ond hefyd unigolyn sy’n gysylltiedig â’r dioddefydd.

Mae stelcio yn erbyn y gyfraith yn y DU. Gall yr heddlu weithredu os ydych chi’n dioddef stelcio – does dim rhaid eich bod wedi’ch bygwth â thrais yn gyntaf cyn eu bod nhw’n medru gweithredu.

Mae’n bwysig i bawb fod yn ymwybodol ynghylch sut y gallant sicrhau eu diogelwch personol, a gall y mater hwn fod o ddiddordeb arbennig i chi os ydych chi’n dioddef stelcio neu aflonyddu.

Does gan neb yr hawl i’ch aflonyddu neu’ch stelcio a gall yr Heddlu a’r llysoedd weithredu yn erbyn unrhyw un sy’n gwneud y fath beth.

Peidiwch â dioddef yn dawel –Riportiwch ef.”

I ddarganfod mwy am y diwrnod eleni, galwch heibio i’r wefan ganlynol:
http://www.stalkinghelpline.org/about-the-helpline/nsad14/


Mae’r gyfraith sy’n diogelu pobl rhag stelcio yng Nghymru a Lloegr yn Neddf Diogelwch rhag Aflonyddu 1997. Diwygiwyd y Ddeddf ym mis Tachwedd 2012 er mwyn cynnwys ‘stelcio’.

Gellir cael mynediad at y Llinell Gymorth Stelcio ac Aflonyddu Genedlaethol drwy ffonio 0808 802 0300 neu drwy alw heibio i’r wefan  http://www.stalkinghelpline.org/