11 Rhag 2015

Cynghorir aelodau o’r cyhoedd sy’n defnyddio’r rhyngrwyd i fod yn ymwybodol o flacmelwyr rhywiol ar-lein, sy’n blacmelio dioddefwyr trwy fygwth postio ffilmiau cignoeth ohonynt ar y rhyngrwyd.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Rob Gravelle o Dîm Seiberdroseddu Heddlu Dyfed-Powys:

“Mae nifer o ddioddefwyr wedi cysylltu â ni dros yr wythnosau diwethaf yn adrodd eu bod nhw wedi dioddef blacmel rhywiol. Mae’r dioddefwyr wedi’u hudo i sgyrsiau fideo rhywiol ar-lein, ac yna wedi derbyn darnau o ffilm amharchus ohonynt gyda galwadau am arian. Mae’r troseddwyr yn bygwth postio’r ffilmiau ar y rhyngrwyd a’i anfon at deulu a ffrindiau os na fyddant yn talu.

Yn aml, mae troseddwyr yn targedu ac yn dod yn ffrind i’w dioddefwyr ar FaceBook cyn symud ymlaen i blatfform megis Skype lle gellir cipio’r gweithgarwch ar fideo. Pan fydd y fideo hwn gyna nhw, byddant yn ceisio blacmelio’r dioddefwyr i anfon arian, fel arfer i gyfrif alltraeth.

Ychwanegodd y Ditectif Ringyll Gravelle;

“Y ffordd orau o atal y troseddwyr hyn rhag cyflawni’r troseddau hyn yw peidio â chymryd rhan mewn gweithgarwch o’r fath. Yr eiliad rydych chi’n cymryd rhan, rydych chi’n agored i ecsbloetiaeth gan y troseddwyr.”

Mae swyddogion yn annog pobl i gymryd y camau canlynol i osgoi dioddef y math hwn o drosedd.

  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod pwy rydych chi’n gwahodd neu’n derbyn gwahoddiadau wrthynt ar gyfryngau cymdeithasol. Peidiwch â derbyn ceisiadau gan ddieithriaid.
  • Gwenwch yn siŵr eich bod chi wedi gosod gosodiadau preifatrwydd eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i alluogi’ch ffrindiau yn unig i weld eich proffil.
  • Peidiwch byth â chael eich denu i wneud unrhyw beth o flaen eich gwe-gamera. Cofiwch y gall yr hyn sy’n mynd ar-lein aros ar-lein.
  • Os ydych chi’n dioddef y math hwn o dwyll, peidiwch ag ymateb i ofynion y blacmeliwr. Yn hytrach, riportiwch y mater i’r heddlu a’r safle rhwydweithio cymdeithasol perthnasol.

 

Ceir rhagor o gyngor ar https://getsafeonline.org/social-networking/webcam-blackmail/