01 Mai 2015

Mae’n amser rhoi trefn ar eich technoleg yn ogystal â’ch cartref

Yr adeg hon o’r flwyddyn, rydyn ni’n dueddol o feddwl am roi trefn ar ein cartrefi. Eleni, mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi ymgyrch GetSafe Online i roi trefn ar gyfrifiaduron, gliniaduron, tabledi a ffonau ac adnewyddu cyfrineiriau a gosodiadau diogelwch.

 

Dywedodd y Ditectif Ringyll Rob Gravelle o’r Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu, “Dydyn ni braidd byth yn newid ein cyfrineiriau ar gyfer y dechnoleg rydyn ni’n defnyddio, a gall hyn ein gwneud ni’n dargedau hawdd ar gyfer troseddwyr. Rydyn ni’n gofyn i bobl ystyried am funud pa mor hawdd fyddai diogelu’r dechnoleg maen nhw’n defnyddio pob dydd a gwella’r gosodiadau diogelwch a chyfrineiriau.

 

Mae ein partneriaid yn Get Safe Online yn argymell y camau canlynol:

  • Sicrhewch eich bod chi’n gosod meddalwedd diogelwch ar bob dyfais gan gyflenwr sydd ag enw da
  • Mae miloedd o firysau newydd yn cael eu canfod bob blwyddyn, felly sicrhewch eich bod chi’n diweddaru’ch meddalwedd diogelwch yn gyson er mwyn darparu’r diogelwch mwyaf cyflawn
  • Ar ffôn, gwefan neu gyfrif cyfryngau cymdeithasol, rhif PIN neu gyfrinair yw eich llinell amddiffyn cyntaf, felly adnewyddwch eich rhai chi’r gwanwyn hwn
  • Peidiwch byth â defnyddio’r un cyfrinair a sicrhewch nad yw’n hawdd i’w ddyfalu (peidiwch â defnyddio enw’ch anifail anwes, eich pen-blwydd neu’ch hoff dîm pêl droed)
  • Sicrhewch fod eich Wi-Fi cartref wedi’i ddiogelu gan gyfrinair cryf sy’n hysbys i chi a’ch teulu yn unig

 

Yn ogystal, os ydych chi’n cael gwared ar unrhyw hen gyfrifiaduron, gliniaduron, ffonau neu dabledi, cofiwch eu bod nhw dal yn cynnwys llawer o wybodaeth amdanoch a dylid cael gwared arnynt yn ddiogel:

  • Copïwch yr holl ddata fydd angen arnoch yn y dyfodol i’ch cyfrifiadur newydd neu ddyfais storio, neu cadwch ef yn y cwmwl
  • Dilëwch y ddisg galedyn gyfan gwbl fel bod unrhyw wybodaeth bersonol wedi’i dileu’n llwyr. Nid yw dileu ffeiliau’n unig yn ddigon i gael gwared arnynt yn barhaol. Yn hytrach, defnyddiwch wasanaeth neu raglen dileu ffeiliau benodol, neu dinistriwch y gyriant caledfel nad oes modd ei ddefnyddio
  • Sicrhewch fod unrhyw gryno ddisgiau neu DVDs sy’n cynnwys eich data’n cael eu tynnu o’r cyfrifiadur a byddwch yn ofalus wrth gael gwared arnynt
  • Ewch â’ch hen offer cyfrifiadurol i gyfleuster gwaredu priodol, gan y bydd y rhain yn sicrhau bod y cyfrifiadur yn cael ei ddatgymalu a’r cydrannau’n cael eu hailgylchu’n gywir a chyfrifol

 

Dywedodd Tony Neate, Prif Swyddog Gweithredol Get Safe Online, Y gwanwyn hwn, rydyn ni eisiau annog pobl i roi sylw i’w technoleg. Mae gosod meddalwedd diogelwch a’i diweddaru’n rheolaidd yn un o’r pethau mwyaf sylfaenol fedrwn ni wneud er mwyn aros yn ddiogel ar-lein, a thrwy beidio â thrafferthu, mae pobl yn gadael eu hunain yn agored i sgamiau peryglus, sothach a firysau. Wrth i’n ffonau deallus a’n tabledi ddod yn rhan fawr o’n bywydau, mae angen i ni eu trin yn yr un modd â’n cyfrifiaduron a gosod meddalwedd diogelwch.

 

“Rhagofal sylfaenol arall ar gyfer cadw’ch gwybodaeth yn ddiogel ac osgoi lladrad hunaniaeth yw defnyddio cyfrinair neu rif PIN ar bob un o’ch dyfeisiau. Gall ymddangos fel anghyfleustra i gychwyn, ond buan iawn y daw’n ail natur a bydd yn arbed amser, arian a thrafferth yn y pen draw.”