09 Ebr 2020

Mae meddygon, gofalwyr a theuluoedd sy’n agored i niwed yn annog pawb i aros gartref ac arbed bywydau dros y Pasg, fel rhan o ymdrechion parhaus gan yr heddlu i gadw’r cyhoedd yn ddiogel.

O heddiw, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal mwy o stop wiriadau ar ffyrdd ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys er mwyn sicrhau mai dim ond y rhai sydd angen teithio sy’n gwneud hynny.

Bydd patrolau hefyd yn parhau ar draws y pedair sir er mwyn sicrhau bod rheolau ymbellhau cymdeithasol yn cael eu dilyn wrth i ni gychwyn y penwythnos gŵyl y banc heulog.

Fel rhan o’r ymgyrch, mae gweithwyr allweddol, goroeswyr cancr, cleifion trawsblaniad a phobl eraill sydd mewn mwy o berygl wedi recordio pledion personol i’r cyhoedd ddilyn cyngor y llywodraeth ac aros gartref.

Mae’r rhain yn cynnwys meddyg teulu o Sir Benfro, arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin, Helen (gweithiwr gofal cartref o Bowys) a’r DJ radio Tommo.

Dywedodd yr Arolygydd Andy Williams o’r Uned Plismona’r Ffyrdd bod ymateb y cyhoedd ers i gyfyngiadau symud gael eu cyflwyno yn y DU bythefnos yn ôl wedi bod yn gadarnhaol iawn, ond ei fod yn hollbwysig fod trigolion lleol ac ymwelwyr posibl yn parhau i aros gartref y penwythnos hwn.

“Rydyn ni’n deall bod y Pasg yn adeg y byddai teuluoedd a ffrindiau fel arfer yn dod at ei gilydd i ddathlu a gwneud y mwyaf o’r tywydd braf tu allan,” meddai.

“Ond mae hyn dal yn argyfwng iechyd cyhoeddus, gyda llawer o fywydau mewn perygl os nad yw pobl yn parhau i ddilyn canllawiau’r llywodraeth.

“Nid yw hyn yn ymwneud â diogelu ein hunain a’n hanwyliaid yn unig – mae’n ymwneud ag ystyried pob gweithiwr siop, gofalwr neu barafeddyg sydd ddim ar ddyletswydd y gallem ddod i gysylltiad â nhw pan fyddwn i ffwrdd o’n cartrefi.

“Mae ymbellhau cymdeithasol yn hollbwysig ar gyfer atal y feirws rhag lledaenu a chadw pawb yn ddiogel.”

Ychwanegodd: “Byddwn yn cynnal presenoldeb cryf ar ffyrdd ar draws yr ardal heddlu’r penwythnos hyn, gan sicrhau mai dim ond y rhai sydd angen teithio sy’n gwneud hynny.

“Mae mwy o bobl ar y ffyrdd hefyd yn golygu bod mwy o berygl y bydd cerbydau’n torri i lawr neu’n rhan o ddamwain, sy’n gosod y gwasanaethau brys dan fwy o straen.”

Ddoe, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru y byddai’r cyfyngiadau symud sy’n bodoli yn y DU ar hyn o bryd yn cael eu hestyn tu hwnt i benwythnos y Pasg.

Siopa ar gyfer hanfodion sylfaenol megis bwyd, ymarfer corff dyddiol, teithio i’r gwaith ac yn ôl os ydych chi’n weithiwr hanfodol, neu angen meddygol gwirioneddol yw’r prif resymau o hyd ar gyfer gadael y cartref.

Mae cyngor ar wahân wedi’i roi i unigolion a chartrefi sy’n ynysu oherwydd gwendidau iechyd sy’n bodoli.

Mae’r llywodraeth hefyd wedi egluro y dylai’r rhai sy’n dioddef cam-drin domestig, neu a allai fod mewn perygl uwch oherwydd mesurau cyfyngiadau symud, dal ceisio cymorth.

Dylai unrhyw un sydd mewn perygl uniongyrchol dal alw 999 a gofyn am yr heddlu.

Dylai’r rhai sy’n methu siarad ar y ffôn alw 999 ac yna gwasgu 55. Bydd trinwyr galwadau’n gwrando ar unrhyw sŵn yn y cefndir ac yn asesu’r sefyllfa er mwyn ymateb yn gywir.

Am gyngor ynglŷn â beth i’w wneud os ydych chi’n dioddef cam-drin domestig, neu am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cyfyngiadau presennol, CLICIWCH YMA