05 Chw 2018

Mae chwe swyddog, a ddewiswyd gan y cyhoedd, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr #Gofalu Heddlu Dyfed-Powys, sy’n cydnabod eu hymroddiad i’r bobl maen nhw’n gwasanaethu.

O helpu mam a phlentyn i ail-adeiladu eu bywydau ar ôl dianc rhag perthynas camdriniol, canolbwyntio ar y gymuned, gwneud bywydau pobl ifainc mewn ardal ddifreintiedig yn well, cael eu galw’n ‘arwyr cymunedol’ am eu gwaith gydag ysgol heriol, i roi cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig Pwyleg, mae’r swyddogion hyn wedi’u dewis am eu gwaith arbennig o fewn eu cymunedau.

Enwebwyd unigolion gan y cyhoedd, ac mae Heddlu Dyfed-Powys yn awr yn gofyn i’r cyhoedd bleidleisio dros enillydd ar gyfer Gwobr #Gofalu 2018. Cyflwynir y wobr i’r enillydd yn y Seremoni Wobrwyo flynyddol ddydd Gwener 23 Mawrth.

Dywedodd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys: “Rydyn ni wedi’n llethu gan ymateb aelodau o’r cyhoedd i’n gwobr #Gofalu.  

“Mae’r wobr hon yn golygu llawer i’r enillydd a’r heddlu cyfan oherwydd aelodau o’r cyhoedd sy’n enwebu ac yn pleidleisio dros swyddogion sy’n eu gwasanaethu bob dydd ac sy’n cael effaith gadarnhaol ar eu bywydau.

“Rydyn ni wedi’n cyffwrdd gan rai o’r straeon a rannwyd, ac mae’r ffaith bod ein swyddogion yn sefyll allan ym meddyliau pobl maen nhw wedi helpu ers nifer o flynyddoedd yn siarad cyfrolau am eu tosturi, eu brwdfrydedd a’u proffesiynoldeb.

“Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd yr amser i enwebu aelod o’r heddlu ar gyfer y wobr hon, ac edrychaf ymlaen at ei chyflwyno i’r enillydd ar 23 Mawrth.”

Y dyddiad cau ar gyfer pleidleisio yw dydd Gwener 9 Chwefror am hanner dydd. Medrwch bleidleisio yma: bit.ly/wecareaward

Fel arall, anfonwch eich pleidlais drwy’r post at Gwobr #Gofalu, d/o Cyfathrebu Corfforaethol, Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF

Mae’r swyddogion canlynol wedi cyrraedd y rhestr fer:

Mae PC Phil Westbury 376, sy’n rhan o Uned Plismona’r Ffyrdd Ceredigion, wedi’i enwebu am ei ymrwymiad a’i ymroddiad tuag at wella bywydau pobl ifainc. Fe’i disgrifir fel y glud sy’n cadw Fforwm Ieuenctid Penparcau gyda’i gilydd. Cafodd ei waith ei gydnabod yn 2002 pan dderbyniodd wobr Swyddog Heddlu Cymunedol. Wedi hynny, aeth ymlaen i Lundain ar gyfer seremoni Gwobr Jane, lle ddaeth yn ail. Mae ei ymroddiad wedi parhau hyd heddiw.   

Dywedodd enwebiad: “Mae Phil yn gweithio’n ddiflino gyda Fforwm Ieuenctid Penparcau er mwyn galluogi gweithgareddau sy’n ehangu gorwelion ein pobl ifainc, yn arbennig â ninnau’n byw yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Ceredigion.  

“Mae’r ymroddiad a’r ymrwymiad mae’n dangos tuag at wneud bywydau ein pobl ifainc yn well ac yn fwy cyflawn yn arbennig, a dweud y lleiaf.

“Mae ei gyfraniad wir yn gwneud gwahaniaeth ac yn taflu goleuni cadarnhaol ar yr heddlu yn gyffredinol.

“Mae hyn yn mynd yn bell gyda’n pobl ifainc gan eu bod nhw’n teimlo’n fwy cyfforddus a hyderus o ran ymgysylltu â’r heddlu, ac mae hynny’n bennaf oherwydd presenoldeb Phil a’i agwedd gadarnhaol gyda’n pobl ifainc.

“Er bod gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr eraill yn rhan o’r Fforwm Ieuenctid, Phil yw’r glud sy’n cadw’r cyfan gyda’i gilydd. Mae’n rhoi llawer iawn o’i amser ei hun i’r bobl ifainc, ac rydych chi’n medru gweld cymaint maen nhw’n mwynhau ymgysylltiad Phil.

“Mae’n creu delwedd gadarnhaol o Heddlu Dyfed-Powys sy’n siŵr o aros gyda’n pobl ifainc am byth.”

Dywedodd PC Phil Westbury: “Rwy’n teimlo ei bod hi’n bwysig cymryd rhan yn y gymuned a gwneud gwahaniaeth i’r ardal. Mae gan Benparcau bobl arbennig a llawer o botensial a chyfleoedd i bobl gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth. Mae’n fraint cael fy enwebu ar gyfer rhywbeth rwy’n mwynhau.”  

-------------------------------

SCCH Michala Quinn 8191 a SCCH Ian Chattun 8003

Enwebwyd SCCH Ian Chattun a SCCH Michala Quinn, sy’n gweithio yn Aberystwyth, am eu gwaith cadarnhaol o fewn ysgol heriol, sef Llwyn yr Eos, a’r berthynas ardderchog maen nhw wedi adeiladu gyda’r gymuned gyfan.

Dywedodd eu henwebiad: “Mae gan Michala ac Ian gysylltiad rheolaidd ag Ysgol Llwyn yr Eos, sy’n medru bod yn ysgol heriol. Maen nhw bob amser yn cefnogi digwyddiadau’r ysgol, ac maen nhw bob tro galw i’n gweld pan mae angen cymorth arnom. Mae’r ddau’n mynd allan o’u ffordd er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn y gymuned yn derbyn gofal. Maen nhw’n bobl hapus, hawdd mynd atynt ac maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’r pentref a’r ardal leol.

“Mae’r plant yn meddwl y byd ohonyn nhw, ac yn teimlo’n hollol gyfforddus wrth siarad â nhw. Maen nhw wedi camau mewn i’n helpu â nifer o ddigwyddiadau heriol.

“Mae’r ddau ohonyn nhw’n arwyr cymunedol go iawn.”

Proffiliau

Dechreuodd SCCH Michala Quinn ei gyrfa gyda Heddlu Dyfed-Powys fel clerc desg flaen yn ymdrin ag ymholiadau gan y cyhoedd yng ngorsaf heddlu Llanbedr Pont Steffan, cyn symud i orsaf heddlu Aberystwyth.  Yna, daeth yn Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) ac mae hi wedi bod yn cyflawni’r rôl ers bron pedair blynedd. Yn ystod yr amser hwnnw, mae hi wedi adeiladu cysylltiadau cryf â’r gymuned mae’n gwasanaethu ym Mhenparcau, Llanbadarn Fawr a Waunfawr. Ymunodd SCCH Ian Chattun â hi flwyddyn a saith mis yn ôl pan ddaeth yn SCCH. Cyn ymuno â Heddlu Dyfed-Powys, roedd Ian yn weithiwr ieuenctid mewn ysgolion.  

Dywedodd SCCH Michala Quinn: “Mae cael eich enwebu ar gyfer y wobr hon yn deimlad braf iawn. Rydyn ni wedi adeiladu perthnasau cryf â’r gymuned, ac rydyn ni’n cael croeso bob tro mewn unrhyw ddigwyddiad neu gyfarfod. Rydw i wir yn mwynhau mynd allan i siarad â phobl a’u helpu nhw. Weithiau, y peth lleiaf sy’n medru rhoi’r sicrwydd y mae ei angen ar rywun.” 

Dywedodd SCCH Ian Chattun: “Mae cael fy enwebu ar gyfer y wobr hon yn syrpreis rwy’n croesawu’n fawr. Rwy’n teimlo’n wylaidd iawn fy mod i wedi cael effaith gadarnhaol ar fy nghymuned.”

------------------------------------

Mae SCCH Matthew Kieboom 8153, sy’n gweithio yn Aberteifi, wedi cael ei enwebu am ddarparu’r lefel gofal uchaf i aelodau o’r gymuned mae’n gweithio ynddi. Mae’n cymryd rhan mewn digwyddiadau lleol ac yn rhoi cymorth a thawelwch meddwl i unigolion yn ystod amserau anodd yn eu bywydau.  

Dywed un enwebiad: “Yn 2011, dihangais rhag perthynas dreisgar a symudais i ffwrdd. Mae Matthew wedi gweithio’n galed er mwyn sicrhau fy mod i’n teimlo’n ddiogel ac yn teimlo fy mod i’n cael fy ngwarchod. Nid swyddog heddlu yn unig yw Matthew, mae’n ffrind i’r teulu erbyn hyn. Byddai’n galw heibio i’m gweld bob nos. Roedd cnoc fach ar y drws yn rhoi tawelwch meddwl i mi.

Rydyn ni o hyd yn ei weld yn y gymuned yn ymuno â’n holl ddigwyddiadau lleol, yn cymryd olion bysedd rhai bach, yn dosbarthu sticeri, neu’n rhoi o’i amser i siarad â phobl oedrannus neu roi tawelwch meddwl i blant bach.

“Yn ystod fy mrwydr, dioddefodd fy mab cryn dipyn oherwydd fe ddywedwyd wrtho ei fod mewn trafferth â’r heddlu (dim ond 8 oed ydoedd ar y pryd). Galwodd Matthew heibio ac aeth ato â gwên gyfeillgar. Gadawodd fy mab i wisgo ei het a’i fest, a dangosodd ei gar iddo.

“Byddaf yn ddiolchgar iawn am byth i Matthew. Mae e wedi gweithio’n galed drosof i a llawer o bobl eraill yn ein cymuned.

“Mae Matthew wedi newid fy marn am yr heddlu’n llwyr, ac mae’n gwneud gwaith gwych. Matthew yw’r un mae pawb ohonom yn mynd ato os oes angen rhywbeth arnom, ac nid yw byth yn ein siomi. Mae e’n seren.”  

Proffil

Cyn ymuno â Heddlu Dyfed-Powys, roedd SCCH Kieboom yn swyddog gyda Chorfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin, lle y cafodd yrfa lwyddiannus yn helpu pobl mewn trafferth. Ymunodd â Heddlu Dyfed-Powys yn 2013 fel Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu, ac mae Matthew wedi parhau i gynorthwyo a diogelu’r rhai sydd mewn trafferth a’r rhai sy’n agored i niwed.

Dywedodd SCCH Matthew Kieboom: “A dweud y gwir, teimlwn yn wylaidd a syn pan glywais fy mod i wedi cael fy enwebu, heb sôn am gyrraedd y rownd derfynol. Rydw i bob tro wedi cadw fy mhen i lawr a cheisio gwneud fy ngorau glas yn y rôl yn dawel bach, a dangos bod Heddlu Dyfed-Powys a minnau’n #Gofalu am drigolion yr ardal a fy mod i’n ymfalchïo yn y gwaith rwy’n gwneud ar ran yr heddlu o fewn ein cymunedau. Ar ddiwedd y dydd, gallaf ond gwneud fy ngwaith gyda hyder a chefnogaeth y cyhoedd.”

---------------------------------------

Mae SCCH Billy Dunne 8058, sy’n gweithio yng Nghrucywel, wedi derbyn enwebiadau o rannau amrywiol o gymuned Crucywel. Mae pob un yn sôn am ei ysbryd cymuned, ei lefel gwasanaeth, a’i sgiliau arbennig o ran ymgysylltu â’r gymuned.  

Dywedodd un o’i enwebiadau: “SCCH Billy Dunne yw’r person mwyaf parod i wasanaethu ei gymuned yr wyf wedi dod ar ei draws erioed, ac mae’n gwireddu rôl Swyddog Cefnogi Cymunedol ym mhob ffordd. Rhywsut, mae’n llwyddo i ymgysylltu â phobl ar bob lefel ac mae ei weld gyda’r bobl yn fy mhentref a thu hwnt yng Nghrucywel yn destun syndod a balchder parhaus i mi.

“Mae’n dyst iddo fod pawb yn ei adnabod fel Billy. Y tu hwnt i hynny, medraf ddweud â hyder ei fod yn broffesiynol iawn. Mae Billy bob tro’n gwneud yr hyn mae’n dweud y bydd yn gwneud, ac os na fedrith wneud rhywbeth, bydd yn esbonio’r rheswm pam yn ofalus. Dydw i ddim yn adnabod neb sy’n haeddu’r wobr hon yn fwy na Billy.”

Ychwanegodd un arall: “Mae Billy’n fwy nag wyneb plismona yng Nghrucywel. Mae’n adnabod y gymuned ac rydyn ni’n ei adnabod ef. Mae’n gymwynasgar, yn hawdd mynd ato, mae’n gwybod pryd a ble y dylai gael ei weld, a pheidio â chael ei weld, mae’n hwyliog, yn gefnogol, ac rwy’n amau ei fod yn ddoethach o lawer nag y mae’n cyfaddef! Mae’r swyddog arbennig hwn yn plismona â llaw ysgafn (ond cadarn) a chalon gynnes.”  

Proffil

Roedd SCCH Billy Dunne yn Gwnstabl Gwirfoddol am 11 mlynedd, a bu’n gwasanaethu cymuned Crucywel. Hefyd, bu’n gwasanaethu fel Swyddog Cynorthwyol y Ddalfa am flwyddyn yn nalfa Aberhonddu. Ers tair blynedd bellach, mae Billy wedi bod yn SCCH yng Nghrucywel. Bu’n gyrru mentrau’r heddlu yng Nghrucywel, megis y cynllun Gwarchod Ffermydd a’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned.  

Dywedodd Billy Dunne: “Rwy’n teimlo’n wylaidd bod aelodau o’r gymuned wedi cymryd yr amser i’m henwebu ar gyfer y wobr Gofalu. Rydw i wrth fy modd â’r swydd ac rwy’n falch iawn o’r cyfle i weithio yn y cymunedau hyn. Rwy’n methu credu fy mod i wedi cael fy enwebu, fodd bynnag, mae cyrraedd y rhestr fer yn glod i’r gymuned rwy’n byw ac yn gweithio ynddi yn ogystal â bod yn glod i minnau.”

--------------------------------

Mae SCCH Piotr Glowczyk 8038 o Lanelli wedi ei enwebu am y cymorth a roddwyd ganddo i ddioddefwyr cam-drin domestig yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd ei enwebiad: “Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio fel Ymgynghorydd Annibynnol Cam-drin Domestig (IDVA) yn Sir Gaerfyrddin ac rwy’n gweithio gyda dioddefwyr cam-drin domestig perygl uwch. Mae llawer ohonynt yn dod o Wlad Pwyl, ac nid ydynt yn siarad llawer o Saesneg, os o gwbl.

“Mae SCCH Glowczyk wedi dod gyda mi i weld dioddefwyr, esbonio rôl yr Ymgynghorydd Annibynnol Cam-drin Domestig, a’u diweddaru nhw ynglŷn â chanlyniadau llys. Gyda’i gymorth a’i ymroddiad,  gall dioddefwyr gael gwybodaeth dda a chael cynnig y cymorth sydd angen arnynt gan y gwasanaethau IDVA. Ni fyddai hyn yn bosibl heb ei help ef. Mae’n anodd iawn rhoi mewn geiriau'r gwahaniaeth y mae wedi’i wneud i’r gwasanaeth IDVA a dioddefwyr cam-drin domestig, ond dylai gael ei gydnabod am yr holl waith mae’n gwneud.” 

Proffil

Ymunodd Piotr â Heddlu Dyfed-Powys ym mis Rhagfyr 2012 fel Cwnstabl Gwirfoddol yng Nghaerfyrddin. Ym mis Mai 2016, ymunodd â Thîm Plismona Bro Llanelli fel Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu, lle mae’n gofalu am Ward Tyisha. 

Dywedodd Piotr Glowczyk: “Mae’r enwebiad hwn yn syrpreis ac yn sioc enfawr i mi. Rwy’n teimlo’n freintiedig bod fy ngwaith o fewn y gymuned leol wedi’i gydnabod a bod y bobl rwy’n gweithio gyda nhw yn gwerthfawrogi fy help.”