01 Ebr 2014

Mae cynllun sy’n helpu i ddiogelu plant, trwy alluogi rhieni neu ofalwyr ofyn i’r heddlu os yw unigolion sydd â chysylltiad i’w teulu yn droseddwyr rhyw, wedi bod yn weithredol ers tair blynedd ar ôl i’r cynllun gael ei lansio yn yr ardal heddlu ar 1 Ebrill 2011.

Mae’r Cynllun Datgelu Troseddwyr sy’n Cam-drin Plant yn Rhywiol yn rhoi ffordd i aelodau o’r cyhoedd wirio a yw unigolion sydd â chysylltiad â’u plant yn risg posibl iddynt. Os fydd y wybodaeth yn helpu i ddiogelu plant, bydd yr heddlu yn ei datgelu i’r unigolyn sydd yn y sefyllfa orau i ddiogelu’r plentyn hwnnw.

Sut mae’r cynllun yn gweithio?
• Mae’r Cynllun Datgelu Troseddwyr sy’n Cam-drin Plant yn rhoi dull ffurfiol i aelodau’r cyhoedd wneud ymholiadau ynghylch unigolion sydd â chysylltiad â phlant.
• Gall unrhyw un, nid yn unig rhiant, tad-cu, mam-gu neu warcheidwad, ofyn am wiriad os oes gan rywun gysylltiad â phlentyn. Os yw gwiriadau’r heddlu’n dangos fod yr unigolyn wedi cyflawni troseddau a allai olygu bod plentyn mewn perygl, bydd yr heddlu’n ystyried rhannu’r wybodaeth gyda’r unigolyn sydd yn y sefyllfa orau i warchod y plentyn (fel arfer rhiant neu brif ofalwr).
• Gellir gwneud cais trwy gysylltu â’r heddlu yn y ffyrdd arferol e.e. trwy ymweld â gorsaf heddlu, ffonio’r heddlu, neu, os ydych chi yng Nghymru, trwy alw 101, rhif difrys yr heddlu.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Neil Jenkins, Arweinydd Diogelu’r Cyhoedd:

“Mae gan bawb yn ein cymuned gyfrifoldeb i ddiogelu plant rhag niwed.

Mae’r Cynllun Datgelu Troseddwyr sy’n Cam-drin Plant yn rhoi dull ffurfiol i rieni, gofalwyr, gwarcheidwaid a phartïon eraill sydd â diddordeb i geisio gwybodaeth ynghylch unigolyn sydd â chysylltiad â’u plentyn neu blentyn sy’n agos atynt os ydynt yn poeni am ymddygiad yr unigolyn hwnnw. Byddwn yn annog unrhyw un sydd yn poeni i ddefnyddio’r cynllun a gwneud cais am wiriad. Ynghyd â’r cynllun datgelu Cam-drin Domestig, a gyflwynwyd yn ddiweddar, mae gennym ddau arf pwysig ar gyfer diogelu dioddefwyr posibl yn awr.

Ond mae’n bwysig pwysleisio nad yw’r cynllun yn disodli’r trefniadau cyfredol rhwng yr Heddlu a’r Gwasanaethau Plant o ran ymdrin â honiadau o Gam-drin Rhywiol a byddwn yn annog unrhyw un sydd yn poeni am les plentyn i gysylltu â’r Heddlu yn syth.”