12 Meh 2017

Bydd canolfan blismona Caerfyrddin yn symud i Heol Llangynnwr, Caerfyrddin, drws nesaf i Bencadlys yr Heddlu, yn ystod yr wythnosau nesaf.

Bydd swyddogion a staff yn symud i’r ganolfan newydd unwaith y bydd gwaith gwella wedi’i gwblhau.

Bydd oriau agor y ganolfan newydd ar gyfer y cyhoedd yr un fath ag o’r blaen, sef 9.00y.b. - 2.00y.h. a  2.40y.h. - 5.00y.h. o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Mae gwaith yn digwydd i sicrhau canolfan blismona newydd yng nghanol y dref.  

Mae gorsaf heddlu Parc y Brodyr ar werth ar hyn o bryd.  

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Gary Mills, Comander Sir Gaerfyrddin:  

“Bellach, rydyn ni’n canolbwyntio ar dreulio amser yn y gymuned yn gweithio gyda phobl leol, ac mae datblygiadau technolegol yn ein caniatáu i wneud hyn fwyfwy. Dydyn ni ddim eisiau treulio llawer o amser yn ein gorsafoedd heddlu. Does dim llawer o angen i swyddogion a SCCH ddychwelyd i orsaf yn ystod eu sifft. Mae’r switsfyrddau, systemau a gwaith papur a oedd unwaith yn gysylltiedig â phlismona bellach ar gael yng nghledrau ein dwylo. Bydd y ganolfan newydd hon yn rhoi hyblygrwydd i ni gael canolfan pan fod angen. Mae’n bwysig i ni fod trigolion Caerfyrddin a’r cymunedau cyfagos yn gwybod sut i ymgysylltu â ni. ”

Un ffordd yn unig o ymgysylltu â Heddlu Dyfed-Powys yw cwrdd â’n timoedd plismona wyneb yn wyneb. Gellir cysylltu â’r gwasanaeth drwy 101, rhif difrys yr heddlu, hefyd. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu’n dioddef o nam ar eich lleferydd, gellir anfon neges destun i’r rhif difrys ar  07811 311 908. Yn ogystal, medrwch anfon e-bost atCarmarthenTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.ukneu ddilyn cyfrif twitter y tîm ar @NPTCarmsWest. Galwch 999 mewn argyfwng bob tro.

 

DIWEDD

12.06.17