15 Rhag 2014

Yr wythnos hon, mae Heddlu Dyfed-Powys yn dangos ei fod yn gofalu am eraill fel rhan o ymgyrch Diogel a Braf i Bawb (SANTA).

Yn ystod trydedd wythnos Ymgyrch SANTA, sef ymgyrch atal trosedd yr heddlu adeg y Nadolig, mabwysiadwyd thema Gofalu lle y mae’r heddlu’n cyhoeddi negeseuon atal trosedd er mwyn cadw’r holl breswylwyr yn ddiogel ac yn rhydd rhag trosedd y Nadolig hwn.

Mae’r negeseuon yn annog pobl i ofalu am eu hunain, ac yn ymdrin â materion megis bod yn gymdogion da drwy gadw’r sŵn i lawr a gyrru mewn amgylchiadau gaeafol, yn atgyfnerthu’r neges dim yfed/cymryd cyffuriau a gyrru, ac yn darparu negeseuon diogelwch wedi’u targedu at rai o’n grwpiau sydd fwyaf agored i niwed yr adeg hon o’r flwyddyn, megis ffermwyr a myfyrwyr.

Ond annog pobl i gadw llygad allan am eraill sydd wrth galon Thema Gofalu’r wythnos hon. Er enghraifft, annog pobl i riportio troseddau os ydyn nhw’n credu bod ffrind neu aelod o’r teulu’n dioddef cam-drin domestig, neu roi o’u hamser i sicrhau fod perthnasau neu gymdogion oedrannus yn ddiogel ac iach.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Chris Curtis, Pennaeth Datblygu Bro ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, “Yn draddodiadol, mae’r Nadolig yn amser ar gyfer rhoi a dangos i bobl cymaint rydyn ni’n meddwl amdanynt. 

Drwy gydol Wythnos Gofalu, rydyn ni’n canolbwyntio ar roi cyngor a chymorth i grwpiau sy’n fwy agored i niwed neu unigolion yn ein cymunedau sydd o bosibl angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol dros y Nadolig. Mae hyn yn cynnwys atgoffa ffermwyr i gadw’u hoffer dan glo, atgoffa myfyrwyr i ddiogelu eu hystafelloedd yn briodol cyn mynd adref, ac annog pobl i yrru’n ofalus dan amodau gaeafol. 

“Mae annog pobl i roi o’u hamser ar gyfer sicrhau fod cymdogion neu berthnasau oedrannus yn ddiogel ac iach o bwys arbennig. Yn anffodus, gallant gael eu targedu gan droseddwyr sy’n eu hystyried yn dargedau hawdd. Gall sicrhau fod anwyliaid yn gwybod sut i adnabod rhywun sy’n galw heibio i’w cartref yn gywir neu’n gwrthod gadael dieithriaid i mewn i’w cartref eu hatal rhag dioddef trosedd.” 

Cyngor Ymgyrch SANTA ar gyfer Wythnos Gofalu:
• Peidiwch yfed a gyrru – meddyliwch am y canlyniadau. Ydych chi wir yn ddiogel i yrru’r bore canlynol?
• Byddwch yn ymwybodol fod cynnydd o ran cam-drin domestig yr adeg hon o’r flwyddyn. Os ydych chi neu rywun rydych chi’n adnabod yn dioddef cam-drin domestig, peidiwch â dioddef yn dawel – riportiwch ef heddiw.
• Byddwch yn ddiogel wrth yrru adref ar gyfer y Nadolig. Ystyriwch yr amodau gaeafol ac arafwch.
• Meddyliwch sut y gallai’ch ymddygiad effeithio ar eich cymdogion. Cadwch y sŵn i lawr. Dangoswch barch ac ystyriaeth.
• Cadwch lygad allan am berthnasau neu gymdogion oedrannus neu fregus – rhowch iddynt y cymorth sydd angen arnynt.
• Myfyrwyr – sicrhewch fod eich eiddo’n ddiogel.
• Ffermwyr – cadwch eich hun a’ch anifeiliaid yn ddiogel.

Wythnos nesaf, thema Ymgyrch SANTA fydd ‘Diogelu’. Bydd hyn yn cynnwys cyngor ynghylch sut i ddiogelu’ch eiddo ac atal eich nwyddau rhag bod yn darged hawdd i ladron.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd y Nadolig hwn, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu dilynwch #YmgyrchSanta ar twitter @DyfedPowys.