27 Maw 2020

‘Mae Sir Benfro ar gau i ymwelwyr ar hyn o bryd’ yw’r neges gan Heddlu Dyfed-Powys wrth i swyddogion weithio i atal lledaeniad y Coronafeirws o fewn y sir.

Er bod y Prif Weinidog wedi gosod cyfyngiadau symud ar y DU ar ddydd Mawrth (Mawrth 24), mae rhai pobl yn parhau i ddiystyru’r rheolau ac yn parhau i drin yr ardal fel cyrchfan gwyliau.

Dywedodd y Rhingyll Hamish Nichols o Heddlu Dyfed-Powys fod patrolau a gynhaliwyd dros y ddau ddiwrnod diwethaf wedi arwain at dros 200 achlysur o atgoffa’r cyhoedd o beth sydd ar hyn o bryd yn cael ei ystyried yn ‘deithio hanfodol’.

“Ddoe fe wnaethom droi nifer o garafanau a faniau gwersylla’n ôl. Roedd eu perchnogion yn teithio i Sir Benfro i hunanynysu,” meddai’r Rhingyll Nichols.

“Rydym hefyd wedi siarad gyda dau berchennog safleoedd gwersyllfa sydd wedi bod ar agor ac yn masnachu, ac rydym wedi rhoi cyngor llym iddyn nhw ac i bob un sydd yma ar eu gwyliau.

“Er bod y mwyafrif o bobl leol wedi cymryd canllawiau’r llywodraeth o ddifrif, y mae gormod o bobl fel petaent yn meddwl nad yw’r rheolau’n eu cynnwys nhw.

“Mae’r neges yn glir – argyfwng iechyd cyhoeddus, nid gwyliau cyhoeddus yw hwn, ac mae unrhyw un sy’n anwybyddu’r cyfyngiadau presennol nid yn unig yn peryglu bywydau pobl ond yn gosod eu hunain mewn perygl o gael gweithredu pellach yn eu herbyn.”

Bydd patrolau ar draethau, ardaloedd arfordirol a mannau cyhoeddus eraill yn parhau'r penwythnos hwn, gyda swyddogion hefyd yn cynyddu patrolau stopio a holi ar ffyrdd ar draws ardal yr heddlu.

Lle mae aelodau o’r cyhoedd yn gwrthod gwrando ar gyngor, bydd swyddogion yn gallu rhoi hysbysiadau cosb o £30, ac os na fydd y rhain yn cael eu talu o fewn 14 diwrnod byddant yn codi i £60.

Gallai bod gofyn i unigolion nad ydynt yn talu hysbysiad cosb benodedig fynd i’r llys, lle bydd ynadon yn gallu codi dirwyon pellach.

Os yw unigolion yn parhau i wrthod cydymffurfio, byddant yn ymddwyn yn anghyfreithlon, a gallai’r heddlu eu harestio.

“Dim ond pan fydd popeth arall wedi methu y byddwn yn gorfodi’r gyfraith, a bydd swyddogion bob amser yn defnyddio’u synnwyr cyffredin a’u doethineb ym mhob sefyllfa,” meddai’r Rhingyll Nichols.

“Ond mae’r grymoedd nawr ar gael a byddwn yn eu defnyddio os bydd raid i ni.”

 Ychwanegodd y Prif Arolygydd Louise Harries: “Mae ein staff yn gweithio’n ddiflino mewn cyfnod sydd eisoes yn un anodd iawn, ac rwyf yn gofyn i bobl ddilyn y rheolau syml sydd wedi eu gosod.

 “Bydd hyn yn ein galluogi ni i gyfeirio ein hadnoddau tuag at gefnogi pob asiantaeth i ymateb i’r argyfwng hwn a pharhau i ddiogelu ein cymunedau a dioddefwyr.”

 I gael gwybodaeth bellach, cliciwch yma.