04 Rhag 2018

Mae pedwar camera teledu cylch cyfyng (TCC) newydd wedi’u gosod yn Aberdaugleddau, Sir Benfro.

Maen nhw wedi’u gosod ar Stryd Siarl Uchaf, Stryd Siarl Isaf, Teras Hamilton a Ffordd y Gogledd.

Cawsant eu gosod yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ac erbyn hyn, mae’r camerâu’n fyw ac yn recordio. Byddant yn cael eu monitro’n ganolog ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys.

Cyflawnwyd y gwaith fel rhan o ailfuddsoddiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, yn y ddarpariaeth TCC ledled yr ardal heddlu, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Powys a Sir Benfro.

Aberdaugleddau yw’r seithfed o 17 tref a nodwyd ar gyfer elwa o’r prosiect ail-fuddsoddi.

Penderfynwyd ar leoliadau’r camerâu drwy fapio dadansoddiad o droseddau ac mewn ymgynghoriad ag asiantaethau partner.

Meddai Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Heddlu Dyfed-Powys:  “Rwy’n falch iawn o fedru dweud fod tref arall wedi elwa o fy addewid i ail-fuddsoddi mewn TCC. Roedd dau aelod o’m tîm allan yn Aberdaugleddau ar y 15fed o Dachwedd – wrth i’r camerâu TCC newydd gael eu gosod – yn ymgysylltu â phreswylwyr a pherchnogion busnes ar fy rhan. Roedd yr adborth a dderbyniwyd yn gadarnhaol iawn: Mae’r gymuned yn teimlo’n fwy diogel o lawer nawr bod TCC wedi dychwelyd i’r ardal. Rwyf yn edrych ymlaen at weld y prosiect yn cael ei gyflwyno ymhellach dros y misoedd nesaf.”

 

Mae’r prosiect yn cael ei reoli gan dîm ymroddedig yn Heddlu Dyfed-Powys, sy’n gweithio tu ôl i’r llenni er mwyn sicrhau bod y prosiect yn parhau i fynd rhagddo. Mae hyn yn cynnwys gweithio’n agos â’r contractwyr, Baydale, a sicrhaodd y cytundeb ar gyfer y rhaglen osod drwy broses gaffael.

Dywedodd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys: “Rwy’n falch iawn bod pedwar camera wedi’u gosod yn Aberdaugleddau erbyn y cyfnod prysur yn arwain at y Nadolig. Mae holl waith caled y Tîm Prosiect yn talu ar ei ganfed, a bellach, mae TCC yn fyw mewn saith tref yn yr ardal heddlu. Bydd camerâu TCC yn ein helpu i atal a datrys troseddau yn y llefydd lle profwyd bod mawr eu hangen.”

Mae’r CHTh a’i dîm wedi ymweld ag Aberdaugleddau er mwyn siarad â pherchnogion busnes lleol am y prosiect TCC a chlywed eu barn am ailosod camerâu yn y dref. Rhoddodd bawb adborth cadarnhaol, gan ddweud eu bod nhw’n teimlo y byddai’n rhoi tawelwch meddwl i fusnesau ac y dylai helpu â phroblemau sy’n gysylltiedig â’r economi nos yn y dref.

Dywedodd David Morgan, Dirprwy Reolwr archfarchnad Lidl yn Aberdaugleddau: “Bydd y camerâu TCC newydd o fudd i’r gymuned, a’r gobaith yw y byddant yn atal drwgweithredu. Beth bynnag sy’n helpu’r gymuned, gorau oll.”

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y prosiect TCC yma. (https://bit.ly/2ntpVlU)