29 Tach 2017

Mae twyll cenedlaethol yn cymryd mantais o bobl sy’n canlyn ar-lein.

Isod, ceir manylion ynghylch beth sy’n digwydd a chyngor i’ch helpu i ganlyn ar-lein yn ddiogel:

Mae twyllwyr gwrywaidd yn sefydlu proffiliau o fenywod ar safleoedd canlyn er mwyn denu dioddefwyr sy’n agored i niwed a’u cam-drin. Unwaith y bydd twyllwr yn hyderus ei fod wedi ennill eich ffydd, bydd yn dweud wrthych am broblem sydd ganddynt ac yn gofyn i chi helpu drwy anfon arian. Unwaith y byddwch chi’n anfon yr arian, bydd y twyllwyr yn dod yn ôl o hyd ac yn creu rhesymau newydd i chi anfon mwy a mwy o arian atynt.

Mae’r rhan fwyaf o gyfrifon ar wefannau canlyn yn perthyn i bobl ddiffuant sy’n chwilio am gariad, ond mae twyllwyr hefyd yn defnyddio’r safleoedd hyn i gysylltu â dioddefwyr. Maen nhw’n creu proffiliau ffug, yn cysylltu ag eraill ar y safle, ac yn adeiladu’r hyn sy’n teimlo fel perthynas gariadus.

Sut i osgoi cael eich twyllo:

• Peidiwch byth â rhoi arian i bobl rydych chi’n cwrdd â nhw ar-lein, ni waeth pa mor emosiynol yw’r stori a ddefnyddir gan y person hwnnw.

• Osgowch roi gormod o fanylion personol wrth ganlyn ar-lein. Gall datgelu’ch enw llawn, dyddiad geni a’ch cyfeiriad cartref arwain at eich hunaniaeth yn cael ei dwyn.

• Peidiwch byth ag anfon arian at rywun rydych chi ond wedi cwrdd ag ef ar-lein, na derbyn arian ganddynt, na datgelu’ch manylion banc wrthynt, hyd yn oed os ydych chi’n ymddiried yn llwyr ynddo neu’n credu ei stori.

• Dewiswch safle canlyn ar-lein sydd ag enw da a defnyddiwch wasanaeth negeseua’r safle. Mae twyllwyr yn aml eisiau i chi newid i gyfryngau cymdeithasol neu decstio fel nad oes tystiolaeth ohonynt yn gofyn i chi am arian.

• Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan hyn, neu unrhyw fath arall o dwyll, rhowch wybod i Action Fraud drwy alw heibio i www.actionfraud.police.ukneu drwy alw 0300 123 2040.