09 Awst 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynnig cyngor i helpu ymwelwyr â Gŵyl Jass Aberhonddu i fwynhau'r digwyddiad yn ddiogel.

Mae ymgyrch haf yr Heddlu o’r enw #EnjoyDPP, yn cynnig cyngor ymarferol i helpu pobl i fwynhau’r trefi, y traethau, y mynyddoedd a’r digwyddiadau sydd ar gael yn y pedair sir, sef Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Dywedodd Matt Scrase, Prif Arolygydd Gweithrediadau Powys: “Mae swyddogion lleol yn gweithio'n galed i wneud yn siŵr y bydd Gŵyl Jass Aberhonddu yn ddigwyddiad pleserus i bawb. Y cyfan rydym yn gofyn yw eich bod yn dod i Aberhonddu ac yn mwynhau’r hyn sydd ar gael yn ddiogel, gan ystyried pobl eraill.”

“Bydd swyddogion yr heddlu a gwirfoddolwyr yn cynnal patrolau yn y dref yn ystod yr ŵyl i roi cymorth a sicrwydd i ymwelwyr, busnesau a thrigolion.”

“Rydym yn ffodus iawn i fyw a gweithio mewn lle y mae pobl yn dymuno ymweld ag ef ac rydym yn croesawu ymwelwyr i'r ardal i ddod a mwynhau’r hyn sydd ar gael.”

Bydd yr heddlu’n gweithio'n agos gydag asiantaethau partner sy'n darparu cymorth arbenigol, i gadw pobl mor ddiogel â phosibl yr haf hwn. Bwriad #EnjoyDPP yw rhoi ’r cyngor diogelwch i bobl a allai eu hatal rhag bod ag angen cymorth yr heddlu'r haf hwn.

Mwynhewch ein Traethau a'n Dyfrffyrdd

Mae peryglon cudd mewn dŵr agored, megis afonydd, camlesi a chronfeydd dŵr. Peidiwch byth â nofio mewn dŵr agored, yn enwedig ar ôl yfed alcohol.

Yn ôl Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub, mae cyfran uchel o’r bobl sy'n boddi oddi ar arfordir y DU yn debygol o fod wedi marw ar ôl dioddef sioc dŵr oer. Mae ymgyrch ‘Parchu’r Dŵr’ Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub yn hyrwyddo cyngor allweddol i bobl sy'n cael eu hunain yn annisgwyl mewn dŵr oer:
1. Os ydych chi’n canfod eich hunain yn annisgwyl yn y dŵr - arnofiwch am 60-90 eiliad er mwyn cynyddu’ch siawns o fyw. Bydd y cyfnod hwnnw’n galluogi effeithiau sioc dŵr oer i fynd heibio ac yna fe allwch gymryd y cam nesaf priodol.
2. Os ydych chi’n gweld rhywun mewn trafferth yn y dŵr – galwch 999 neu 112 a gofynnwch am Wyliwr y Glannau.
Galwch heibio i www.respectthewater.com am ragor o wybodaeth.
Byddwch yn ymwybodol o’r amserau llanw wrth ymweld â’r traeth. Ewch i: www.metoffice.gov.uk/public/weather/tide-times am amserlenni lleol.

Joio Ein Trefi

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynyddu dros fisoedd yr haf a gall achosi gofid i gymunedau lleol. Gall swyddogion heddlu gyfeirio pobl i adael ardal a nodwyd os ystyrir bod eu hymddygiad yn annerbyniol, ac atafaelu eitemau sy’n cyfrannu at ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd Timoedd Plismona Bro’n patrolio yn ôl yr arfer mewn trefi drwy gydol yr haf er mwyn helpu pawb i fwynhau eu hunain yn ddiogel ac ystyriol.

Joio Ein Mynyddoedd

Dilynwch gyngor Tîm Achub Mynydd Aberhonddu i fwynhau bryniau a mynyddoedd yn ardal Aberhonddu’n ddiogel:
• Cynlluniwch cyn cychwyn ar eich taith;
• Ewch â digon o ddŵr gyda chi;
• Ewch â bwyd gyda chi;
• Ewch â map a chwmpawd, gan wybod sut i’w defnyddio;
• Cadwch lygad ar yr amodau yn gyson;
• Trowch yn ôl os ydych chi’n ansicr.
Galwch heibio i www.breconmrt.co.uk am ragor o gyngor ynghylch diogelwch ar y mynydd.

Joio Ein Digwyddiadau

Bydd swyddogion heddlu a swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu’n bresennol mewn nifer o ddigwyddiadau lleol dros yr haf. Siaradwch â nhw am fand garddwrn ar gyfer eich plentyn rhag ofn y bydd yn mynd ar goll. Hefyd, medrwch siarad â nhw am gyngor atal trosedd a rhoi gwybod iddynt am unrhyw bryderon sydd gennych.

Pa un ai a ydych chi’n ymwelydd neu’n breswylydd, os fyddwch chi’n teimlo’n sâl, gall canllawiau Dewis Doeth eich helpu os ydych chi’n ansicr ynghylch y gwasanaeth iechyd gorau ar gyfer eich anghenion. Cewch fynediad i gyngor a chysylltiadau lleol ar y wefan: www.choosewellwales.org.uk, neu drwy lawrlwytho ap Dewis Doeth ar eich ffôn symudol.

Os ydych chi angen cysylltu â’r heddlu, ystyriwch y sefyllfa rydych chi’n adrodd amdani a dewiswch y rhif ffôn cywir. Mewn argyfwng, galwch 999. Os nad yw’n argyfwng, galwch 101. I weld pa un ai a yw’r hyn rydych chi eisiau rhoi gwybod i’r heddlu amdano’n fater i’r heddlu, galwch heibio i’n tudalen ‘Cysylltwch â Ni’ newydd ar ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk.