25 Tach 2013

Mae hefyd yn bwysig cofio am y goblygiadau niweidiol y gall collfarn/rhybudd ei gael ar eich gallu i gael neu gadw swydd, datblygu’ch gyrfa – a theithio tramor.

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys a’r cynghorau lleol gynlluniau Bihafio neu Cewch eich Banio ledled yr ardal heddlu felly os yw alcohol yn arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol fe allech chi golli allan ar nosweithiau allan gyda'ch ffrindiau gan y byddwch yn cael eich gwahardd o eiddo trwyddedig yn yr ardal. 

Gall yfed gormod o alcohol arwain at broblemau a allai bara am oes.

Mae alcohol un o brif achosion marwolaeth a salwch y gellir ei atal yng Nghymru ac mae'n gyfrifol am 1 o bob 30 marwolaeth.

Dim ond ysmygu a phwysau gwaed uchel sydd yn cynnig mwy o risg i iechyd nac alcohol.

Serch hynny, nid problemau iechyd yn unig y mae yfed gormod yn eu hachosi.

Mae hefyd yn bwysig cofio am y goblygiadau niweidiol y gall collfarn/rhybudd ei gael ar eich gallu i gael neu gadw swydd, datblygu’ch gyrfa – a theithio tramor.

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys a’r cynghorau lleol gynlluniau Bihafio neu Cewch eich Banio ledled yr ardal heddlu felly os yw alcohol yn arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol fe allech chi golli allan ar nosweithiau allan gyda'ch ffrindiau gan y byddwch yn cael eich gwahardd o eiddo trwyddedig yn yr ardal. 

Gallai cael collfarn/rhybudd am fân drosedd hyd yn oed megis gwneud dŵr yn y stryd eich atal chi rhag teithio dramor, neu effeithio ar eich addysg neu gyflogaeth yn y dyfodol.

Hefyd os cewch ryw heb ddiogelwch ar ôl i chi gael un yn ormod fe allai arwain at feichiogrwydd digroeso neu haint a drosglwyddir yn rhywiol.

Dywed yr Uwch-arolygydd Ian John: “Rydym eisiau i bobl fwynhau eu hunain ond gwneud hynny'n ddiogel ac yn gyfreithlon. Yn ystod dathliadau Nadolig fe all hi fod yn hawdd anghofio bod yn synhwyrol ac rydym yn gweld cynnydd mewn trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol adeg hyn o'r flwyddyn.

Un o brif achosion hynny yn aml yw pobl yn yfed ychydig gormod o alcohol. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn yfed yn synhwyrol, ond mae lleiafrif nad ydynt yn gwybod pryd i stopio. Yn aml gall hyn arwain at broblemau eraill megis ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd gan gynnwys trosedd dreisgar, cam-drin domestig, yfed a gyrru ac weithiau ymosodiadau rhywiol hyd yn oed. Mae'n dda bod yr holl asiantaethau yn cydweithio i drosglwyddo'r neges bwysig hon."

Awgrymiadau gwych ar sut i dorri i lawr ar noson allan yw:

Gwnewch gynllun - Cyn i chi ddechrau yfed, gosodwch gyfyngiad i'ch hun ar faint yr ydych chi'n bwriadu yfed

  • Sicrhewch eich bod wedi'ch hydradu - Yfwch beint o ddŵr cyn dechrau yfed, ac osgowch yfed alcohol i dorri syched. Yfwch ddiod feddal yn lle hynny
  • Ceisiwch osgoi bod mewn rownd oherwydd mae'n ei gwneud hi'n anos rheoli faint y gallwch ei yfed
  • Yfwch ddiod o gryfder gwannach - Torrwch yn ôl ar yr alcohol trwy newid cwrw cryf am un o gryfder gwannach  (ABV mewn %). Mae'r wybodaeth hon i'w gweld ar y botel
  • Gosodwch gyllideb i'ch hun - Ewch â swm penodol o arian i'w yfed ar alcohol allan gyda chi

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Heddlu Dyfed Powys, Cynghorau Ceredigion a Sir Benfro, Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Gaerfyrddin ac Iechyd Cyhoeddus Cymru oll wedi dod ynghyd ar gyfer yr ymgyrch 'Meddyliwch yn Ddiogel, Yfwch yn Ddiogel'.

Am ragor o wybodaeth ar yfed alcohol yn ddiogelach ewch i www.hywelddahb.wales.nhs.uk/healthy-wednesday