17 Medi 2014

Mae swyddogion safonau masnach a thimau plismona cymdogaeth yn cydweithio i achub y blaen ar fasnachwyr diegwyddor.

Mae timau o Gyngor Sir Caerfyrddin a Heddlu Dyfed Powys yn cynnal ymgyrch ar y cyd i wneud preswylwyr lleol yn fwy ymwybodol o’r triciau mae masnachwyr diegwyddor yn eu defnyddio i dwyllo pobl i dalu am waith ansafonol, peryglus, neu nad yw’n digwydd o gwbl.

Mae dioddefwyr yn aml yn cael eu dal yr adeg hon o’r flwyddyn pan fydd gwerthwyr digroeso yn gwneud i ‘waith’ honedig ymddangos yn fater brys.

Un o dechnegau cyffredin troseddwyr yw darbwyllo perchnogion tai i dalu am waith atgyweirio diangen.

Fel rhan o ymgyrch ymwybyddiaeth, bydd Safonau Masnach a’r heddlu yn curo drysau i ddosbarthu gwybodaeth, yn ogystal â chynnal digwyddiadau cymunedol lle gall pobl ofyn am gyngor.

Meddai’r Arolygydd Alun Samuel: “At ei gilydd, mae’r adroddiadau am fasnachwyr diegwyddor wedi gostwng yn sylweddol ers blynyddoedd blaenorol, sy’n dangos bod ein gwaith rhagweithiol yn gwneud gwahaniaeth.

“Mae’r llinell rhwng rhoi braw i bobl a’u gwneud yn ymwybodol wastod yn un denau, ond er mwyn achub y blaen ar y masnachwyr diegwyddor rydym ni’n credu bod angen dweud wrth bobl pa weithgareddau amheus y dylen nhw gadw llygad amdanynt, a beth ddylen nhw wneud os bydd gwerthwr digroeso yn curo ar y drws. 

“Mae ein Timau Plismona Cymdogaeth yn gwneud llawer iawn o waith yn y gymuned, a gall eu presenoldeb yn unig fod yn ddigon i atal darpar droseddwyr. Mae hefyd yn rhoi sicrwydd i’r preswylwyr ac yn rhoi cyfle i ni sgwrsio a rhannu cyngor a allai eu hatal rhag bod yn ddioddefwyr.”

Ychwanegodd y Cyng. Jim Jones, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Rydym ni’n falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â’r heddlu i aros un cam ar y blaen i’r masnachwyr diegwyddor. Mae gwybodaeth yn rhoi p er, ac rydym ni’n awyddus i wneud pobl yn fwy ymwybodol o’u dulliau.”

Peidiwch â bod yn ddioddefwr – ein 10 awgrym gorau:    

  1. Os byddwch mewn unrhyw amheuaeth, peidiwch ag agor y drws
  2. Gofynnwch am gerdyn adnabod bob tro, a gwiriwch y sefydliad i weld ydy’r gwerthwr yn dweud y gwir o ran pwy ydyw
  3. Peidiwch â chael eich twyllo gan y cellwair gwerthu na thechnegau sy’n eich rhoi o dan bwysau. Peidiwch chwaith â llofnodi ar gyfer y gwaith yn y fan a’r lle
  4. Meddyliwch yn ofalus iawn cyn cytuno bod masnachwr yn cael cychwyn gweithio ar unwaith – siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw i gael ail farn
  5. Holwch eraill i sicrhau’r pris gorau bob tro
  6. Darllenwch y print mân a gwirio’r ffeithiau sawl tro
  7. Peidiwch â throsglwyddo unrhyw arian cyn i’r gwaith gael ei gychwyn
  8. Dilynwch eich greddf – os yw’n swnio’n rhy dda i fod yn wir, rydych chi wedi’i deal hi!
  9. Mae’n iawn dweud na. Cofiwch, eich carreg drws chi yw e, a chi sy’n cael penderfynu. Os byddwch chi’n teimlo o dan bwysau am unrhyw reswm, gofynnwch i’r person adael
  10. Yn olaf – rhowch wybod am unrhyw weithgaredd amheus

I gael rhagor o gyngor a gwybodaeth, ewch i http://www.dyfed-powys.police.uk/ neu ffoniwch 101; fel arall anfonwch e-bost i SafonauMasnach@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567