15 Ion 2020

Yn dilyn llwyddiant fan allgymorth partneriaeth a barciwyd ar Ffordd yr Orsaf, Llanelli yn Rhagfyr – mae’r fenter yn cael ei hymestyn gyda diolch i gyllid pellach a ddarparwyd gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn. Ysgogodd y Comisiynydd y peilot gweithio mewn partneriaeth ychwanegol yn Llanelli mewn ymateb i bryderon lleol ynghylch camddefnyddio sylweddau – ac roedd yr ymateb i’r fan yn Llanelli yn eithriadol o gadarnhaol, gyda 35 o bobl yn derbyn cymorth gan un neu bob un o’r asiantaethau ar y fan dros y ddwy noson.

Gweithiodd Heddlu Dyfed Powys ar y cyd gyda Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (DDAS), Cyngor Sir Caerfyrddin ac ymgyrch ‘Fearless’ CrimeStoppers er mwyn gallu ymgysylltu gydag aelodau o’r gymuned ar y fan allgymorth newydd, er mwyn cefnogi a chyfeirio’r rhai hynny oedd mewn angen yn ystod cyfnod y dathlu. Yna daeth y partneriaid at ei gilydd i gynnal sesiwn ôl-drafod er mwyn ystyried y llwyddiant cychwynnol hwnnw a gwerth y fenter. O’r 35 o bobl a ddaeth i’r fan i geisio cymorth ar y ddwy noson – cyfeiriwyd 12 i Wasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (DDAS) a gwasanaethau cartrefi a chyflogaeth ar gyfer cefnogaeth mwy hirdymor.

Wrth gloi’r sesiwn ôl-drafod, roedd cytundeb ymhlith y partneriaid y byddai cymunedau Tyisha a Glanymor yn elwa o ymestyn y fenter a bod awydd am hynny, felly roedd pob asiantaeth yn frwd dros ymrwymo i adnoddau parhaus ar gyfer y fan allgymorth dros y tri mis nesaf. Bydd y fenter yn cael ei hadolygu eto bryd hynny.

Meddai’r Prif Arolygydd Chris Neve o Heddlu Dyfed-Powys: “Rydw i unwaith yn rhagor yn ddiolchgar i’r Heddlu ac i’n partneriaid am eu cefnogaeth barhaus ar gyfer y fenter hon - a oedd yn gyfle poblogaidd a gwerthfawr i gymunedau Llanelli siarad a gweithio gyda’r gwasanaethau a oedd yn rhan ohoni. Roeddwn yn falch iawn gweld cymaint o bobl yn derbyn y gefnogaeth a’r cyngor yr oedd eu hangen arnynt yn ystod cam cychwynnol y fenter - ac rydym nawr yn edrych ymlaen at allu parhau i gynnig y gwasanaethau hyn dros y tri mis nesaf a helpu llawer mwy o bobl. Rydw i’n annog unrhyw un y mae angen cefnogaeth a chyngor arnynt gan unrhyw un o’r asiantaethau, neu a fyddai’n dymuno cael sgwrs fach gydag unrhyw un ohonynt, i ddod draw i ymweld â’r fan."

Meddai Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Diogelach y cyngor Jonathan Morgan: “Mae hwn yn gyfle rhagorol i’r gymuned siarad gyda’n swyddogion yn uniongyrchol ynghylch unrhyw faterion sydd ganddynt neu unrhyw gyngor sydd ei angen arnynt ynghylch materion tai. Mae gyda ni gynlluniau cyffrous i drawsffurfio ward Tyisha ac mae’r gymuned yn rhan fawr o hynny. Rydyn ni eisiau gwneud Tyisha’n lle gwell i fyw a gweithio ynddo i bawb.”

Amcan y prosiect yw darparu cyfle cyfleus a hawdd mynd ato i’r rhai hynny yn y gymuned a fyddai’n elwa o gyngor a chefnogaeth gan y gwasanaethau hyn, ond na fyddent bob amser yn mynd ati’n rhagweithiol i ddod o hyd iddo. Y mae hefyd yn caniatáu i’r asiantaethau ddeall a chael profiad uniongyrchol o faterion yn yr ardal.

Bydd y fan allgymorth wedi ei pharcio nesaf yng Nghanolfan Siopa Santes Elli, Llanelli ar ddydd Iau, Ionawr 16 rhwng 10am a 2pm, a bydd y partneriaid i gyd yno yn hyrwyddo’r prosiect ac yn esbonio beth y gallant ei gynnig.

Yna o ddydd Iau, Ionawr 23, bydd y fan wedi ei pharcio nôl ar Ffordd yr Orsaf rhwng 2pm a 7pm fel y gall bawb gael mynediad iddi, ac yna bob pythefnos dros y tri mis nesaf. Byddant yno’n disgwyl ac yn barod i roi cyngor a chefnogaeth i bawb sydd mewn angen.