04 Ebr 2014

Ar ddydd Gwener 28 Mawrth, unodd swyddogion o’r tîm plismona bro lleol ag Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin a disgyblion Ysgol Gynradd Drefach i dargedu cerbydau’n goryrru y tu allan i’r ysgol gynradd.

Fel rhan o’r fenter lleihau cyflymder, defnyddiwyd Dyfais Dangos Cyflymder, a chafwyd bod cyfanswm o 10 cerbyd yn gyrru’n gynt na’r terfyn cyflymder cyfreithiol o 20mya. Fe’u stopiwyd gan swyddogion heddlu, a rhoddwyd dewis iddynt– siarad â’r disgyblion ac esbonio iddynt pam oeddent yn goryrru y tu allan i’w hysgol, neu dderbyn hysbysiad cosb benodedig.

Dewisodd pob gyrrwr siarad â’r disgyblion, a ofynnodd pedwar cwestiwn iddynt, gan gynnwys, “A oeddech chi’n ymwybodol eich bod chi’n gyrru’n gynt na’r terfyn cyflymder o 20mya ar gyfer yr ardal hon? “

Ar ôl gorffen holi’r cwestiynau, hysbysodd y disgyblion y gyrwyr am ffeithiau digymrodedd a oedd yn berthnasol i’w cyflymder, megis, “Ar gyflymder o 20mya, mae un siawns mewn 40 o ladd plentyn.”

Yna, rhoddwyd pecyn i bob gyrrwr yn cynnwys llyfryn “Deall eich Cyflymder” a llythyr yn esbonio pam y cawsant eu stopio.

Dywedodd PCSO Rhys Howells
“Roedd hon yn fenter lleihau cyflymder hynod effeithiol a llwyddiannus y byddwn yn parhau i’w defnyddio dros y misoedd nesaf, ynghyd â phatrolau a gwiriadau cyflymder rheolaidd, mewn ymgais i annog gyrwyr i ystyried eu cyflymder wrth yrru drwy Drefach.”