02 Chw 2016

Dathliad o hanes pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol, a hanes mudiadau hawliau pobl hoyw a mudiadau hawliau sifil cysylltiedig, yw Mis Hanes LHDTh. Mae heddluoedd ledled Cymru’n gefnogol iawn i’r gymuned LHDTh ac maen nhw wedi dod at ei gilydd i hyrwyddo’r gwaith arbennig sy’n cael ei wneud ar draws Cymru.

 

Drwy fideo a gynhyrchwyd ar y cyd gan y pedwar Heddlu yng Nghymru, gwelir cynrychiolwyr yr heddluoedd yn addo ac yn ailddatgan eu cefnogaeth i’r gymuned LHDTh. Thema’r dathliadau eleni yw crefydd, cred ac athroniaeth.

 

 

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Jeff Farrar:

 

“Bydd y dathliadau’n cael eu cynnal drwy gydol mis Chwefror a byddant yn amlygu’r gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud i herio, addysgu a dathlu.

 

“Yn ystod y mis, bydd heddluoedd ledled Cymru a’r DU yn hyrwyddo negeseuon o gynwysoldeb ac undod.”

 

 

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, Simon Prince:

 

“Yn ystod Mis Hanes LHDTh, hoffem gefnogi grwpiau ffydd sydd eisiau ymgysylltu â’u cymunedau LHDTh lleol a’u Timoedd Plismona Bro.”

 

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Gareth Pritchard:

 

“Mae’n galonogol gweld y rhwydwaith LHDTh yn dal i fynd o nerth i nerth, ac mae Mis Hanes LHDTh yn gyfle delfrydol i ddathlu hanes hawliau pobl hoyw a hyrwyddo negeseuon o gynwysoldeb ac undod. Drwy gydweithio, medrwn ddathlu hawliau unigolion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol.”

 

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Richard Lewis:

 

“Mae Heddluoedd Cymru yn ymfalchïo yn y cymunedau amrywiol y maent yn eu gwasanaethu. Mae Mis Hanes LHDTh yn gyfle i amlygu’r gwaith rhagorol sy’n cael ei wneud o fewn yr heddlu i sicrhau fod hawliau’r gymuned LHDTh yn cael eu cynnal a’u gwella.

 

“Drwy gydol y flwyddyn, drwy amrywiaeth o ddigwyddiadau fel Pride Cymru, bydd heddluoedd Cymru yn bencampwyr dros y gymuned LHDTh.”

 

“Mae thema Mis Hanes eleni’n mynd i’r afael â’r dryswch rhwng crefydd, cred ac athroniaeth a’r gymuned LHDTh.”

 

Dywedodd Liane James, Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys ac Arweinydd CCPSH ar faterion Amrywiaeth yng Nghymru:

 

"Pan ddaw Mis Hanes LHDTh i ben, ni fydd y ffordd y mae heddluoedd yn dathlu’r gymuned LHDTh yn newid. Mae heddluoedd yn brwydro bob dydd er mwyn sicrhau fod hawliau pawb yn cael eu cynnal."

 

Fel rhan o’r ymgyrch cynhyrchwyd fideo arall ar gyfer swyddogion a staff er mwyn dathlu’r mis.

 

Cymraeg: https://youtu.be/DCzXkWoezhI

Saesneg: https://youtu.be/7-rBjbP_4qo