15 Rhag 2015

Mae’n dymor dathlu, ond mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i bobl sydd allan yn mwynhau eu hunain i beidio â gadael i ffwlbri ddifethaf hwyl y Nadolig.

Yr wythnos hon, mae cyngor Ymgyrch Diogel a Braf i Bawb (SANTA) yn canolbwyntio ar bartïa, wrth i’r heddlu baratoi ar gyfer y tymor partïon prysur yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig.

Yn gynwysedig yn y pecynnau diogelwch Partïa, mae negeseuon ar gyfer atgoffa gloddestwyr i fwynhau eu hunain, yn ogystal â’u rhybuddio am ganlyniadau cyflawni troseddau ar noson allan. Ceir cyngor ynglŷn â diogelwch personol, yfed yn gyfrifol, ymosodiadau rhywiol a thrais sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Yn ogystal â’r cyngor, mae swyddogion rheng flaen yn paratoi ar gyfer nosweithiau prysur yn ystod y tymor partïon. Medrwch ddisgwyl gweld mwy o swyddogion ar batrôl yng nghanol trefi prysur gyda’r nos. Byddant yn ymgysylltu â staff drws a thrwyddedigion er mwyn sicrhau fod gloddestwyr yn ddiogel a byddant yn cydweithio i atal digwyddiadau cyn iddynt waethygu.

Mae cynlluniau Bihafio neu Cewch Eich Banio’n weithredol yn rhai o drefi prysuraf yr heddlu. Dangosir y drws yn gynnar i unrhyw un sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol neu’n droseddol.

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Chris Curtis, Pennaeth Datblygu Bro: “Bydd yr heddlu’n gweithio’n galed yn ystod y Nadolig er mwyn cadw’n hardaloedd bywyd nos yn ddiogel. Fodd bynnag, rwy’n annog pawb sy’n mynd i barti Nadolig i gymryd cyfrifoldeb dros eu gweithredoedd eu hunain a pharatoi. Gall wneud eich noson allan yn un i’w chofio am y rhesymau cywir yn hytrach na hunllef fyddai’n well gennych anghofio.

“Meddyliwch am drefnu’ch noson allan ymlaen llaw: archebwch dacsi dibynadwy ymlaen llaw; sicrhewch fod eich ffôn symudol wedi’i wefru’n llawn; gwnewch yn siŵr fod digon o arian gennych i gyrraedd adref; arhoswch gyda’ch ffrindiau; peidiwch ag yfed gormod a pheidiwch byth â gadael eich diod heb ofalydd.”

Fel rhan o wythnos Partïa Ymgyrch SANTA, mae’r heddlu’n atgoffa dioddefwyr a throseddwyr posibl trais ac ymosodiadau rhyw i fod yn ddiogel, yn ofalus, ac ystyried y gyfraith.

Cyngor Ymgyrch SANTA ar gyfer noson allan ddiogel y Nadolig hwn:

  • Cynlluniwch eich taith adref - archebwch dacsi ymlaen llaw neu trefnwch lifft. Cofiwch - gall gyrrwr tacsi wrthod eich derbyn fel teithiwr os fyddwch chi’n rhy feddw.
  • Gwisgwch yn addas ar gyfer y tywydd – gwisgwch got ac ewch ag ymbarél gyda chi os yw’n bwrw glaw.
  • Peidiwch byth â cherdded yn droednoeth – mae’n bosibl y gallech niweidio’ch traed. Cariwch esgidiau fflat yn eich bag llaw er mwyn eu gwisgo pan fydd esgidiau â sodlau uchel yn annioddefol o anghyfforddus.
  • Pwyllwch – yfwch ddŵr rhwng diodydd alcoholig a pheidiwch ag yfed mewn rowndiau.
  • Paratowch – sicrhewch fod eich ffôn symudol wedi’i wefru’n llawn a bod digon o arian gennych i dalu am eich trafnidiaeth adref.
  • Gofalwch am eich ffrindiau - gwnewch yn siŵr eich bod chi’n aros gyda’ch gilydd a threfnwch rywle i gwrdd pe baech chi’n colli’ch gilydd. Os ydych chi’n penderfynu mynd i rywle arall, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dweud wrth rywun. Os oes angen i ffrind fynd adref yn gynnar oherwydd eu bod nhw’n rhy feddw, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n eu hebrwng i’w tacsi neu eu lifft.
  • Cerddwch i ffwrdd o ymddygiad ymosodol / trais - peidiwch â rhoi’ch hunan mewn perygl o gael eich anafu neu eich arestio.
  • Sbeicio diodydd – Peidiwch byth â gadael eich diod heb ofalydd. Os ydych chi’n credu bod rhywun wedi rhoi cyffur yn eich diod, galwch yr heddlu’n syth ar 999.
  • Yfed a gyrru – mae cyngor yr heddlu’n syml – peidiwch ag yfed a gyrru. Cofiwch: gall gormod o alcohol fod yn eich system o hyd y bore ar ôl noson allan.

Am ragor o gyngor atal trosedd y Nadolig hwn, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu dilynwch #YmgyrchSanta ar twitter @DyfedPowys.