08 Awst 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwahodd ymwelwyr â’r Sioe Sir Benfro i ymweld â’i stondin i ddysgu mwy am sut i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardal i’w gynnig yn ddiogel dros yr haf.

Mae’r stondin wedi’i hanelu at ddod â bywyd i ymgyrch haf yr heddlu, sef #JoioHDP, sy’n ymwneud â helpu pobl sy’n byw yn Sir Benfro a phobl sy’n ymweld â’r ardal i fwynhau eu haf yn ddiogel.

Bydd swyddogion a staff o Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wrth law i roi cyngor ymarferol i helpu pobl i fwynhau’r trefi, traethau, mynyddoedd a’r digwyddiadau’n ddiogel. Bydd partneriaid allweddol yn ymuno â nhw ar wahanol ddyddiau, gan gynnwys Safonau Masnach, Mewnfudo, Asiantaeth Llu’r Ffiniau, Asiantaethau Cyngor Lleol, Cymorth i Ddioddefwyr, BAWSO, Grwpiau Cydlynu Cymunedol a Crimestoppers.

Dywedodd yr Arolygydd Shaun Bowen: “Dewch i ddweud helo, cwrdd â’n swyddogion a’n staff gwybodus a phrofiadol, a dysgu mwy am sut i aros yn ddiogel a mwynhau’r haf wrth fanteisio ar y llefydd a’r digwyddiadau arbennig niferus sydd gennym i’w cynnig.”

Bydd ymwelwyr yn medru archwilio cerbyd a thractor heddlu, cwrdd â chi heddlu, gwisgo gwisg swyddog heddlu neu SCCH, a thynnu llun mewn bwth lluniau #JoioHDP.

Dewch i gael sgwrs â’n harbenigwyr am faterion megis diogelwch yr haf, troseddau gwledig, troseddau ariannol, plismona digidol, troseddau a materion sy’n effeithio ar blant, a llawer mwy. Er mwyn galluogi pobl i sgwrsio heb i’r plant dynnu eu sylw, bydd cornel arbennig ar gyfer plant lle gallant gael eu holion bysedd wedi’u cymryd a lliwio llun sy’n ymwneud â’r heddlu.

Bydd swyddogion cyswllt pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LHDT) wrth law er mwyn rhoi cyngor a thrafod unrhyw faterion â’r cyhoedd. Mae’r swyddogion wedi’u hyfforddi i ddarparu cymorth arbenigol i unrhyw ddioddefwyr trosedd LHDT.

Yn ogystal, bydd gwirfoddolwyr o’r Heddlu Gwirfoddol yno’n rhoi cyngor a chymorth i unrhyw un sy’n ystyried gwirfoddoli fel swyddog gwirfoddol.

Mae llu o weithgareddau wedi’u trefnu gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, gan gynnwys hyrwyddo cynllun heddlu a throseddu’r Comisiynydd, rhoi cyfle i bobl holi cwestiynau i’r Prif Gwnstabl trwy’r Comisiynydd, reidio beic ymarfer â phatrwm buwch, a helpu i chwyddo’r milltiroedd wrth glywed mwy am her elusennol y Comisiynydd.

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: “Rwy’n falch iawn y bydd cynrychiolwyr o’m swyddfa i yno i siarad ag ymwelwyr am rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r gwaith rwy’n gwneud er mwyn sicrhau bod ein pedair sir yn parhau fel y siroedd mwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr.”

DIWEDD

08/08/17