16 Mai 2017

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi bod yn gweithio i wella’r ffordd yr ydym yn ymateb er mwyn rhoi’r cyhoedd yn gyntaf fel rhan o’r Cynllun Heddlu a Throseddu ehangach.

Bydd y gwaith hwn yn parhau, a bwriadwn sicrhau ein bod mewn sefyllfa i fodloni’r gofynion a fydd yn ein hwynebu yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd sydd i ddod. Bydd hyn yn cynnwys cael dealltwriaeth well a manylach o’r hyn yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd, a’r galw y mae hwn yn ei roi arnom fel sefydliad; edrych am unrhyw dueddiadau er mwyn rhagweld yr hyn fydd yn effeithio’n fwyfwy arnom yn y dyfodol, a sicrhau nad yw ein hymdrechion yn cael eu cyfeirio at dasgau eraill pan mai ein blaenoriaeth yw diogelu’r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ac sy’n ganolog i’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Anogir swyddogion i fod allan o’r gorsafoedd a bod yn weithredol drwy gynnal patrolau yn eu hardaloedd. Fel enghraifft o ennill gwell dealltwriaeth o’r galw ar ein gwasanaeth, rydym yn ddiweddar wedi newid patrymau sifftiau i adlewyrchu oriau brig y galw sydd arnom drwy gydol yr wythnos ar sail 24/7. Mae gan swyddogion ddyfeisiadau llaw, sydd mewn gwirionedd yn orsafoedd heddlu symudol. Drwy’r rhain gallant gael mynediad symudol i nifer o systemau a phrosesau’r heddlu, gan eu galluogi i ddelio â digwyddiadau, cofnodi troseddau a llawer iawn mwy tra’u bod allan ar batrôl. Os gwelwch swyddog yn defnyddio’r dyfeisiadau hyn gallwch fod yn sicr nad ydynt yn defnyddio’u ffonau symudol personol - maent yn gweithredu eu dyletswyddau mewn ffordd fodern a hyblyg.

Cynhelir presenoldeb 24-awr ym mhob un o ardaloedd yr heddlu, ac ni fydd aelodau o’r cyhoedd yn gweld unrhyw newid o ran lefel y gwasanaeth sydd ar gael iddynt ar hyn o bryd.

Bydd gwaith adferol yn cael ei wneud mewn nifer o orsafoedd heddlu i sicrhau bod y cyfleusterau’n addas at ddefnydd gweithredol yn y dyfodol. Ni wneir unrhyw newidiadau i oriau agor cyfredol desgiau blaen gorsafoedd heddlu nac i niferoedd swyddogion yr heddlu ar hyn o bryd.

Dywedodd y Prif Gwnstabl, Mark Collins

“Rydym wir yn canolbwyntio ar sicrhau bod ein swyddogion yn weladwy ac yn hawdd eu cyrraedd o fewn eu cymunedau. Mae’r manteision o gael swyddogion sydd â mynediad at systemau a gwybodaeth tra’u bod allan ar batrôl yn amlwg. Ein bwriad yw sicrhau y gallwn ddarparu gwasanaeth o’r radd uchaf i bob un o’n cymunedau 24 awr y dydd.”

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn

“Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu lleol, rwyf am sicrhau bod gwasanaethau lleol ar gael ac mor hawdd eu defnyddio â phosibl, a hynny dros y ffôn, yn yr orsaf ac yn weladwy o fewn y gymuned”.

Un ffordd yn unig o ymgysylltu gyda Heddlu Dyfed-Powys yw cyfarfod â’n timau plismona wyneb yn wyneb. Gallwch hefyd gysylltu gyda’r Gwasanaeth drwy ffonio 101, sef rhif difrys yr heddlu, a thrwy ffonio 999 mewn argyfwng. Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cewch anfon e-bost at contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk neu gallwch e-bostio’ch Tîm Plismona Bro. Ceir manylion ar ein gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk .

Gall aelodau o’n cymunedau sydd yn fyddar, yn drwm eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd anfon neges destun at 07811 311904. Cewch hefyd ein dilyn ar trydar a Facebook.

Ceir rhestr o oriau agor ar y wefan ac fe’u nodir isod. Hefyd, mae gennym bolisi “Os ydym yma rydym ar agor” mewn gorsafoedd eraill sydd y tu allan i’r oriau a nodir.

Aberystwyth

Dydd Llun - Dydd Gwener 9yb - 8yh

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9yb - 1.yh;  1:40yh -  5yh

Aberteifi

Dydd Llun-Dydd Gwener 9yb - 1yh:  1:40yh – 5yh

Rhydaman

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.00 yb - 6.00 yh   

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9.00 yb - 5.00 yh

Llanelli

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00 yb - 2.00 yh; 2.40 yh - 5.00 yh

Caerfyrddin

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00 yb - 2.00pm;  2.40 yh - 5.00 yh

Llandrindod

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb – 5yh

Aberhonddu

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb – 5yh

Y Drenewydd

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8yb – 8yh

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9yb – 5yh

Hwlffordd

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8yb – 8yh

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9yb – 2yh: 2.40yh to 5yh

Doc Penfro

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb – 2yh; 2.40yh – 5yh

DIWEDD

16.05.17