18 Gor 2017

Bydd mwy o heddlu yn Ninbych-y-pysgod dros fisoedd yr haf i helpu’r dref i ymdopi â’r nifer fawr o bobl fydd yn dod i fwynhau’r hyn sydd ar gael yno.

O dan Ymgyrch Lion, a gynhelir yn Ninbych-y-pysgod o 22 Gorffennaf – 28 Awst 2017, bydd mwy o adnoddau heddlu’n cael eu pennu i’r ardal er mwyn helpu i ymdopi â’r cynnydd o ran trosedd, anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mae’r dref yn profi dros yr haf. 

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi gweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a Threnau Arriva Cymru i helpu pobl sy’n dod i Ddinbych-y-pysgod ar y trên gyrraedd yno ac yn ôl yn ddiogel. Bydd swyddogion heddlu o’r ddau heddlu ar y trenau a’r platfformau ar benwythnosau er mwyn helpu i ymdrin â’r nifer fawr o bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth. 

Dywedodd Aled Davies, Arolygydd Dinbych-y-pysgod: “Mae Dinbych-y-pysgod yn gartref i amryw o atyniadau twristiaid a digwyddiadau, gan gynnwys Tenby Spectacular, a phrofiadau sy’n hwb mawr i’r boblogaeth dros fisoedd yr haf. Mae’r holl ymwelwyr, ynghyd ag amrywiaeth yr ardal, yn cyflwyno heriau i ni fel heddlu. Yr haf hwn, rydyn ni’n ceisio helpu pobl i fwynhau’n rhanbarth unigryw drwy gynnig cyngor i’w helpu i wneud hynny.

“Yn y gorffennol, rydyn ni wedi gweld lleiafrif o bobl yn dod i Ddinbych-y-pysgod er mwyn ymweld â’r tafarndai a’r clybiau sydd yna’n achosi helynt o ganlyniad i yfed gormod o alcohol. Yn aml, mae rhai o’r unigolion hyn wedi cyrraedd ar y trên yn feddw felly drwy weithio’n agos â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a Threnau Arriva Cymru, byddwn ni’n medru atal pobl rhag mynd ar y trên i Ddinbych-y-pysgod yn y lle cyntaf os nad yw eu hymddygiad yn dderbyniol.

“Yn ogystal â swyddogion ychwanegol yng ngorsafoedd trên Dinbych-y-pysgod, bydd swyddogion ychwanegol yn patrolio ar droed o gwmpas y dref o’r prynhawn cynnar ymlaen. Rydyn ni’n gweithio’n agos â busnesau lleol a’r gymuned i wneud yn siŵr bod Dinbych-y-pysgod yn parhau i fod yn lleoliad poblogaidd i bawb fwynhau.

“Rydyn ni’n ffodus iawn ein bod ni’n byw a gweithio mewn man y mae pobl eisiau ymweld ag ef ac rydyn ni’n croesawu ymwelwyr â’r ardal i ddod i fwynhau sydd ar gael, ond ni fyddwn ni’n dioddef pobl yn ymddwyn yn wael ac yn difetha’r hwyl i bawb.”

Dywedodd y Rhingyll Steve Dawkins o’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig:

“Mae Dinbych-y-pysgod yn le gwych i ymweld ag ef yn ystod yr haf, gydag amryw o atyniadau a digwyddiadau, ac edrychwn ymlaen at groesawu ymwelwyr sy’n defnyddio’r rheilffordd. Rydyn ni eisiau i bawb fwynhau Tenby Spectacular hapus a diogel, a byddwn ni’n gwneud pob dim o fewn ein gallu i helpu i wneud i hyn ddigwydd.

“Ni ddylai pobl boeni’n ormodol am weld swyddogion ychwanegol ar batrôl yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst, sy’n gyfnod prysur iawn yn draddodiadol ar y rhwydwaith rheilffordd. Bydd ein swyddogion wrth law i helpu i sicrhau bod pobl yn cyrraedd y dathliadau ac yn cyrraedd adref yn ddiogel.

“Er nad ydym eisiau difethaf noson neb, ni fyddwn ni’n dioddef unrhyw fath o ymddygiad gwrthgymdeithasol nac ymddygiad ymosodol tuag at staff rheilffordd. Ni chaniateir i unrhyw un sy’n cael ei ystyried yn anffit oherwydd alcohol deithio, ac fe allent ganfod eu hunain o flaen y llys.

“Mwynhewch eich hunain, mwynhewch yr haf, mwynhewch Dinbych-y-pysgod a phob dim sydd gan y dref i’w gynnig, ond cofiwch ymbwyllo – gall alcohol a rheilffyrdd fod yn gyfuniad peryglus.”

Dywedodd Simon Turton, Rheolwr Diogelwch gyda Threnau Arriva Cymru: “Diogelwch ein teithwyr a’n staff yw’n blaenoriaeth gyntaf bob tro, felly mae’n dda iawn gennym weithio gyda’r heddlu i sicrhau eu bod nhw’n mwynhau eu hymweliad â Dinbych-y-pysgod.

“Fel gweithredwr trên, byddwn ni’n darparu cymaint o allu â phosibl i’r dref ac yn ôl yr haf hwn, a gall teithwyr ddisgwyl teithio mewn amgylchedd diogel gyda ni. Weithiau, bydd hi’n brysur iawn felly bydd cael y cymorth hwnnw gan yr heddlu ar drenau ac yn yr orsaf yn rhoi lefel sicrwydd ychwanegol i’n cwsmeriaid.”

Cynlluniau’r Heddlu yn Ninbych-y-pysgod:                                

  • Gorchymyn Mannau Cyhoeddus Dynodedig: mae hyn yn golygu y gall Cwnstabliaid Heddlu orchymyn rhywun i stopio yfed alcohol, neu unrhyw beth y gellir credu’n rhesymol mai alcohol ydyw (ar agor neu ar gau), a gall atafaelu’r alcohol a’i gynhwysydd. Mae methu â chydymffurfio â’r gorchymyn yn drosedd a gall arwain at arést a dirwy uchaf o £500.
  • Gall Cwnstabliaid Heddlu a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) orchymyn rhywun i adael ardal a nodwyd os yw ei ymddygiad yn annerbyniol. Gall methu â chydymffurfio yn dilyn cyfarwyddyd i adael arwain at arést o dan Adran 35 o Ddeddf Troseddu a Phlismona 2014.
  • Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB): Gall yr heddlu a thrwyddedigion wahardd rhywun hyd at 12 mis. Gellir ystyried gwahardd pobl sy’n cael eu harestio am droseddau mewn adeilad trwyddedig o bob lleoliad yn yr ardal sy’n cymryd rhan yn y cynllun.