12 Mai 2017

“Ddim yn siŵr? Peidiwch ag ateb y drws.” Dyna’r neges gan Heddlu Dyfed-Powys wrth i’r heddlu gymryd rhan yn Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus 2017.

Ymgyrch genedlaethol ydyw a gynhelir o 8 – 12 Mai. Lluniwyd yr ymgyrch i gydlynu ymdrechion y wlad i fynd i’r afael â masnachwyr twyllodrus a chodi ymwybyddiaeth am y mater.

Troseddwyr yw masnachwyr twyllodrus sy’n cymryd mantais o berchnogion tai drwy ddefnyddio technegau gwerthu pwysau uchel. Mae’r gwaith yn aml yn ddrud, o safon isel, neu does dim angen y gwaith o gwbl.

Dyma’r 12fed blwyddyn y mae sefydliadau fel rhan o ymgyrch amlasiantaeth wedi targedu masnachwyr twyllodrus a thynnu sylw at y peryglon y gall caniatáu i alwyr diwahoddiad wneud gwaith gyflwyno. Y diwrnod cenedlaethol o weithredu ddydd Mercher oedd uchafbwynt wythnos o weithgareddau a arweiniwyd gan wasanaethau heddlu a gwasanaethau safonau masnach.

Cynhaliodd swyddogion ledled Heddlu Dyfed-Powys batrolau ar y cyd, ymweliadau ag iardiau sgrap, gwiriadau cerbydau, ac fe alwon nhw heibio i gartrefi pobl gan roi cyngor ynghylch beth i gadw llygad allan amdano, a beth ddylen nhw wneud os ydyn nhw’n ateb y drws i alwr diwahoddiad.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Sean Johnston: “Ein nod yn ystod Ymgyrch Wythnos Masnachwyr Twyllodrus yw targedu’r bobl hynny sy’n manteisio ar yr aelodau mwyaf bregus o’n cymunedau.

“I nifer o bobl, gall galwyr diwahoddiad ymddangos fel gweithwyr a masnachwyr dilys, ond gwyddwn y gallant roi pwysau ar bobl, neu eu twyllo, i roi arian iddynt – symiau mawr iawn weithiau.

“Fe’ch cynghorwn i fod yn wyliadwrus wrth ateb y drws i alwr diwahoddiad, a meddwl ddwywaith am dalu am nwyddau neu wasanaethau ar garreg eich drws.

“Os oes gennych amheuon, galwch yr heddlu neu safonau masnach am gyngor.”

Ymgyrch Liberal (Uned Cudd-wybodaeth Genedlaethol yr Heddlu), sy’n mynd i’r afael â throseddolrwydd trawsffin, sy’n arwain yr ymgyrch. Yn 2016, pan gynhaliwyd yr Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus ddiwethaf, gwelwyd dros 300 o bobl yn cael eu harestio yn genedlaethol, gwerth bron £3 miliwn o eiddo’n cael ei adennill, a dros 5000 o gerbydau’n cael eu harchwilio.

Dywedodd Andy Luckett, rheolwr swyddfa o Ymgyrch Liberal: “Mae Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus yn anelu i ddal troseddwyr ac aflonyddu ar eu gweithgarwch, yn ogystal â thynnu sylw at beryglon troseddau carreg drws a masnachu twyllodrus.

“Fel y medrwch ddychmygu, nid yw’r rhai sy’n gysylltiedig â’r math hwn o weithgarwch troseddol fel arfer yn ddinasyddion sy’n parchu’r gyfraith mewn agweddau eraill o’u bywydau. Drwy gynnwys amrediad o asiantaethau gwahanol, medrwn rwystro’u patrymau troseddau a’u gweithgarwch troseddol. Y nod yw eu tynnu oddi ar y strydoedd.

“Mae masnachwyr twyllodrus yn manteisio ar y rhai hynny yn ein cymdeithas sydd fwyaf agored i niwed, gan eu twyllo o symiau mawr o arian, sef eu cynilion bywyd yn aml iawn, am waith diangen sydd wedi’i orbrisio. Pan mae rhywun yn dioddef twyll masnachu ffug, mae ymchwil yn dangos ei fod yn effeithio’n ddifrifol ar iechyd a hyder y dioddefydd.”

Dywedodd Tim Day, swyddog arweiniol y Sefydliad Siartredig Safonau Masnach ar gyfer troseddau carreg drws:-  

“Mae Gwasanaethau Safonau Masnach ledled y DU yn parhau i fynd i’r afael â’r troseddau sy’n gysylltiedig â thwyllwyr carreg drws proffesiynol a masnachwyr cynnal a chadw yn y cartref sy’n galw’n ddiwahoddiad. Rydyn ni’n anelu i gymryd camau gorfodi cadarn a darparu atalydd a sancsiwn ystyrlon a byddwn, lle bo’n bosibl, yn cymryd yr elw troseddol a’i roi yn ôl i’r dioddefwyr.

“Gan weithio’n agos â phartneriaid yn yr Heddlu a Gofal Cymdeithasol Oedolion ar ymyriadau, mae Safonau Masnach yn sicrhau bod y rhai sydd mewn perygl o gam-fanteisio ac erledigaeth yn cael eu diogelu a’r rhai sy’n gyfrifol am y troseddau’n cael eu dwyn i gyfiawnder. Mae wythnos Masnachwyr Twyllodrus yn rhan allweddol o’r strategaeth i fynd i’r afael â’r math hwn o droseddolrwydd yn rhagweithiol, a bydd rhannu gwybodaeth a mentrau ar y cyd rhwng Safonau Masnach a’r heddlu’n parhau, gan sicrhau nad oes lle gan droseddwyr i guddio.”

Nid yw’n anghyfreithlon i fasnachwyr werthu ar garreg y drws, ac ni fydd gwahaniaeth gan alwyr dilys os fyddwch chi’n cau a chloi y drws tra’ch bod chi’n cadarnhau eu bod nhw’n ddilys. Yn aml, mae masnachwyr twyllodrus yn cynnig gwaith garddio neu waith cynnal a chadw am brisiau deniadol, ond mae’r gwaith yn aml o safon isel, yn ddiangen, neu’n rhy ddrud. Yn aml, maen nhw’n defnyddio technegau gwerth perswadiol i annog pobl i wneud penderfyniadau sydyn.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth a all arwain at arestio byrgler tynnu sylw alw 101, neu 999 mewn argyfwng, neu roi gwybodaeth yn ddienw i Taclo’r Tacle drwy alw 0800 555 111. Os ydych chi’n poeni am alwyr diwahoddiad yn gyffredinol, cysylltwch â’ch tîm plismona bro am gyngor.