11 Chw 2014


Mae’n flaenoriaeth i Brif Gwnstabl a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys sicrhau fod y cyhoedd yn gwybod sut, ble a phryd y gallant gysylltu â’u heddlu lleol, ac mae’r ddau’n ymroddedig tuag at hyrwyddo a gwella ein hygyrchedd i gymunedau.

Yn unol â’r flaenoriaeth hon, mae Heddlu Aberdaugleddau’n cynghori’r cyhoedd y bydd y Swyddfa Ymholiadau Cyhoeddus ar agor o 11y.b. tan 1y.p. bob dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener o’r wythnos hon.

Bellach, ni fydd gorsaf heddlu symudol yng Nghanolfan Chwaraeon Meads nac ychwaith yn archfarchnad Tesco yn Aberdaugleddau.

Gall y cyhoedd gael mynediad i’r heddlu o hyd yn eu cymuned leol, a hynny’n bersonol mewn briffiadau/cyfarfodydd lleol, neu drwy alw 101 a gofyn am gael siarad â’r tîm plismona lleol.
Gall preswylwyr ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn lleol ar-lein drwy nodi eu cod post neu drwy ddewis eu hardal leol. Medrwch ddarganfod pwy sydd yn eich tîm lleol, yr hyn y mae preswylwyr wedi gofyn iddynt ymdrin ag ef ym mhob cymuned, yn ogystal â’r gwaith maen nhw wedi’i wneud er mwyn mynd i’r afael â phob mater.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince, "Mae’n hynod bwysig i ni fod pobl yn medru cael mynediad i’w swyddogion lleol, yn arbennig yn ein cymunedau gwledig. Mae’r hyn sy’n gwneud y rhan hon o Gymru mor hardd hefyd yn cyflwyno’r heriau mwyaf - y ddaearyddiaeth.

"Rydym wedi gwrando ar y cyhoedd, ac rydym wedi adolygu’n gorsafoedd heddlu a’n gorsafoedd heddlu symudol, ac er ein bod ni eisiau i’n swyddogion fod allan yn ein cymunedau lleol, mae pobl dal eisiau ymweld â nhw yn ein gorsafoedd.

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, “Rwyf wedi gofyn i’r Prif Gwnstabl wella mynediad i’w swyddogion heddlu – mae’n hanfodol ar gyfer hyder cymunedol. Rwy’n gobeithio y bydd y trefniadau newydd ar gyfer eu tref yn tawelu meddyliau pobl Aberdaugleddau.”