31 Rhag 2013

Mae’n flaenoriaeth i Brif Gwnstabl a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys sicrhau fod y cyhoedd yn gwybod sut, ble a phryd y gallant gysylltu â’u heddlu lleol. Mae’r ddau’n ymroddedig tuag at hyrwyddo a gwella ein hygyrchedd i gymunedau. Bydd gwybodaeth am y gorsafoedd agosaf a gorsafoedd symudol ar bosteri mewn cymunedau.

Gall aelodau’r cyhoedd gael mynediad at yr heddlu yn eu cymuned leol, ac mae sawl ffordd o gysylltu â’r heddlu – yn bersonol ac mewn cyfarfodydd neu friffiadau lleol neu drwy ymweld â gorsaf, neu drwy alw 101 a gofyn am gael siarad â’u tîm plismona bro lleol.

Hefyd, medrwch ddod o hyd i’ch gorsaf heddlu agosaf ar ap yr heddlu ar gyfer ffonau deallus. Dangosir pob gorsaf ar fap o’r ardal heddlu.

Gall preswylwyr ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn lleol ar-lein drwy nodi eu cod post neu drwy ddewis eu hardal leol. Medrwch ddarganfod pwy sydd yn eich tîm lleol, yr hyn y mae preswylwyr wedi gofyn iddynt ymdrin ag ef, a’r gwaith maen nhw wedi’i wneud er mwyn mynd i’r afael â phob mater. Yn ogystal, medrwch lawrlwytho cylchlythyrau sy’n cynnwys yr ystadegau diweddaraf o ran troseddau a digwyddiadau yn y gymuned.

Mae’r holl wybodaeth ar gael ar ap Dyfed-Powys ar gyfer ffonau iPhone ac Android. Gellir lawrlwytho’r ap o ‘App Store’ neu ‘Google Play’ – chwiliwch am ‘Heddlu Dyfed-Powys’.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince, "Mae’n hynod bwysig i ni fod pobl yn medru cael mynediad i’w swyddogion lleol, yn arbennig yn ein cymunedau gwledig. Mae’r hyn sy’n gwneud y rhan hon o Gymru mor hardd hefyd yn cyflwyno’r heriau mwyaf - y ddaearyddiaeth.

"Rydym wedi gwrando ar y cyhoedd, ac rydym wedi adolygu’n gorsafoedd heddlu a’n gorsafoedd heddlu symudol, ac er ein bod ni eisiau i’n swyddogion fod allan yn ein cymunedau lleol, mae pobl dal eisiau ymweld â nhw yn ein gorsafoedd, felly mae gennym ymagwedd newydd tuag at ein horiau agor – os ydym mewn gorsaf heddlu ac yn rhydd i gwrdd â phobl, yna byddwn yn gwneud hynny. Mae pobl wedi dweud wrthyf eu bod nhw’n gwybod pryd y medrant alw i mewn i’r orsaf gan fod y car heddlu y tu allan ac maent yn medru gweld swyddogion i mewn yno. Nawr, byddwn yn sicrhau fod y drws ar agor os mai dyna yw’r achos.

"Gwyddwn y bydd pobl yn deialu 999 os ydynt angen ein help mewn argyfwng, ond mae ein rôl yn ehangach na hynny. Mae’n ymwneud â helpu pobl i deimlo’n ddiogel yn ogystal â bod yn ddiogel. Mae gwybod sut i gysylltu â ni pan nad yw’n argyfwng yn rhan o hyn. 

"Mae gennym ni’r rhif 101 er mwyn i chi gysylltu â’ch tîm plismona bro, yn ogystal â chyfarfodydd lleol rheolaidd gyda’r timoedd bro mewn cymunedau. Yn ogystal, rydym ni’n gwella’r modd y gall pobl gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith sy’n cael ei wneud yn lleol, mentrau atal trosedd, ac ystadegau trosedd yn eu hardaloedd drwy ein gwefan, cylchlythyrau cymunedol a’n ap ar gyfer ffonau deallus, sy’n rhad ac am ddim.” 

Dywedodd yr Arolygydd Craig Templeton: "Rydym yma i helpu pobl i deimlo’n ddiogel, ac ymdrin â materion a phryderon sy’n bwysig yn eu cymunedau. Rydym eisiau i bobl fedru cysylltu â ni mewn ffordd sy’n addas ac yn gyfleus iddyn nhw. Mae hyn yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl, felly rydym yn gweithio i gynnig amrediad o ffyrdd i bobl gysylltu â ni. Bydd gwybodaeth ar gael ym mhob cymuned sy’n dweud ble mae’r orsaf a’r orsaf symudol agosaf, yn ogystal ag amser, dyddiad a lleoliad cyfarfodydd neu friffiadau ar ein gwefan a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasu.”

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys:

"Rwy’n hyderus y bydd pobl Dyfed-Powys yn croesawu’r fenter hon gan ein gwasanaeth heddlu’n gynnes.

"Mae gwell mynediad i wasanaethau plismona’n un o flaenoriaethau fy Nghynllun Heddlu a Throseddu strategol; gall y cyhoedd nawr fod yn hyderus fod ganddynt linellau cyfathrebu clir â swyddogion.

"Mae mynediad da i’r heddlu’n hanfodol ar gyfer hyder cymunedol. Mae gwybod fod swyddogion yno pan rydych eu hangen – a medru cysylltu â nhw mewn ffordd sy’n diwallu’ch anghenion – yn cynnig sicrwydd cymunedol."