30 Ion 2017

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn: “Doedd y penderfyniad i ofyn am gynyddu’r cyfanswm o arian mae ein cymunedau yn talu am blismona ddim yn un hawdd.”

 

“Mae’r archebiant sydd wedi ei gytuno gan y Panel Heddlu a Throseddu heddiw yn cyfartalu i 27c yn ychwaneg bob wythnos i bob cartref band D cyfartalog.  Mi fydd y dreth band D ar lefel sydd 6.9% yn uwch na 2016/17 a lefel sydd 1.55% yn uchelach na 2014/15.

 

“Mi fydd cynnydd yn y gyllideb yn fy ngalluogi i symud ymlaen gyda fy nghynlluniau i ail-fuddsoddi mewn CCTV ar draws y siroedd, yn ogystal â gwella’r gwasanaeth i’n cymunedau fwyaf gwledig.  Mi fydd yr arian hefyd yn cyfrannu at weithredu gwelliannau ar gyfer y llu at raddau HMIC, sydd yn sialens ystyrlon ond hefyd yn flaenoriaeth i finnau a’r Prif Gwnstabl.

 

"Roedd yr ymgynghoriad wnes i ymgymryd ynddo llynedd yn cadarnhau bod ein cymunedau yn barod i dalu am fwy o blismona.  Roedd y mwyafrif yn awgrymu eu bod yn gefnogol o gynnydd o hyd at 5%, gyda rhai yn barod i ymestyn i 10%.

 

“Rydw i’n ymwybodol iawn o’r galwadau sydd yn wynebu ein cymunedau ac rydw i wedi gwneud fy ngorau i gadw’r cynnydd yn isel.  Mae’r cynnydd heddiw yn golygu bod y cymunedau sydd yn cael eu gwasanaethu gan Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i dalu cyn lleied am eu plismona lleol wrth gymharu gyda lluoedd eraill Cymru.

 

“Doedd peidio â chynyddu’r praesept ddim yn opsiwn wrth ystyried ei bod wedi ei rhewi llynedd, y toriad o 5% y flwyddyn flaenorol a’r toriadau parhaol i gyllideb yr heddlu yn genedlaethol.  Mi wnaf i ddefnyddio pob ceiniog o’r cynnydd er mwyn sicrhau ein bod ni yn parhau i wneud popeth sydd yn bosib i gadw ein cymunedau yn ddiogel.”