08 Tach 2013

Mae Panel amlasiantaethol profiadol wedi adolygu defnydd Heddlu Dyfed-Powys o rybuddion yn fanwl.

Cyfarfu’r Panel sy’n Craffu ar Warediadau y Tu Allan i’r Llys yn ddiweddar, gan ystyried dwsin o achosion a ddewiswyd ar hap i’w trafod ac adolygu pa un a oedd y canlyniad a gyrhaeddwyd gan Heddlu Dyfed-Powys yn gywir ac yn briodol. Naill ai rhybuddio neu Warediadau Cyfiawnder Adferol Ieuenctid oedd yr achosion a adolygwyd, ac roeddent yn cynnwys troseddau a oedd yn amrywio o ymosodiad a byrgleriaeth i fygythiadau i ladd a dinoethi a voyeuriaeth.  

Esboniodd y Prif Gwnstabl Simon Prince pam fod gwaith parhaus y panel mor bwysig.

“Bu llawer o sôn yn y wasg yn ddiweddar am y defnydd o rybuddion yng Nghymru a Lloegr, a pha un ai a ydynt yn cael eu defnyddio’n briodol ac er lles pennaf dioddefwyr. Fel gwasanaeth heddlu, mae’n hanfodol ein bod ni’n cael hwn yn iawn gan fod angen i bobl gael hyder llwyr ein bod ni’n rhoi’r cyhoedd yn gyntaf ac yn cael y sicrhau’r canlyniadau cyfiawnder troseddol gorau posibl.”

Bydd y Panel, sy’n cynnwys ynadon a chynrychiolwyr o Wasanaeth Erlyn y Goron, y Gwasanaeth Atal Troseddau Ieuenctid a Grŵp Ymgynghorol, Annibynnol Heddlu Dyfed-Powys, yn edrych ar bob canlyniad y tu allan i’r llys yn y dyfodol, gan gynnwys Hysbysiadau Cosb am Anhrefn, Rhybuddion Canabis, a Throseddau sy’n cael eu Hystyried, ond yn y tymor byr, cytunodd yr aelodau y dylid canolbwyntio ar rybuddion.

“Mae penderfynu ar y ffordd orau o weithredu mewn perthynas â throseddwyr a dioddefwyr yn anodd, ac roedd yr achosion cyntaf i’r Panel eu hystyried yn eu cyfarfod cyntaf yn bell o fod yn syml,” meddai’r Prif Gwnstabl. “Gofynnir i’m swyddogion ymdrin â phenderfyniadau anodd, a hynny’n aml dan bwysau, ond rwyf am i ni eu cefnogi gorau gallwn ni i wneud y penderfyniadau cywir, ac i ni ddysgu cymaint ag y medrwn o ystyriaethau’r Panel i wella’n ymagwedd yn barhaus.” 

Bydd y Panel, a fydd yn cael ei gadeirio gan Ynad, yn cael ei ehangu er mwyn cynnwys cynrychiolydd o’r Gwasanaeth Prawf a mynychwyr eraill yn unol â natur yr achosion a fydd yn cael eu trafod. Bydd y rhain yn cael eu pennu gan y Panel a’u dewis ar hap gan Gadeirydd y Panel cyn pob cyfarfod.

“Rwy’n credu bod y grŵp hwn yn un hynod gyffroes a phwysig a fydd, gobeithio, yn rhoi hyder i gymunedau lleol ein bod ni’n cael ein dal i gyfrif yn annibynnol am y modd rydym yn ymdrin â throseddau. Mae cael amrediad mor eang o bartneriaid gwybodus o gwmpas y bwrdd yn darparu her a chraffu cadarnhaol i’r hyn a wnawn, ac rwy’n croesawu hynny,” meddai Mr. Prince.

Diwedd