21 Rhag 2017

Wrth i bobl edrych ymlaen at ddathlu ar un o nosweithiau prysuraf y flwyddyn, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn paratoi ar gyfer eu noswaith fawr allan eu hunain.

Bydd swyddogion y rheng flaen, staff, Heddweision Gwirfoddol a Thimau Plismona Ffyrdd i'w gweld o gwmpas ardal yr Heddlu, gan eu bod yn disgwyl gweld niferoedd uwch na'r arfer o bobl yn dathlu'r dydd Gwener olaf cyn y Nadolig.

Tra bydd y dathlwyr yn ymbincio ac yn cael diod neu ddau o flaen llaw, bydd swyddogion yr heddlu yn paratoi at gerdded y strydoedd yn eu ffordd eu hunain.

Byddant yn cymryd camau i gadw trefn mewn trefi a phentrefi, yn ymweld â thafarndai a chlybiau i wirio eu trwyddedau, ac yn gwneud gwaith ar y ffyrdd ynglŷn â gyrru dan ddylanwad alcohol / cyffuriau, ........

Ac, fel unrhyw noson fawr allan, byddant yn gofyn am help gan ffrindiau i gadw cwmni iddynt. Bydd partneriaid mewn awdurdodau lleol yn ymuno â swyddogion yr heddlu i gynnal gwiriadau ar dacsis a thafarndai, bydd mudiadau gwirfoddol yn rhoi fflip-fflops a dŵr i'w yfed i bobl a allai fod wedi cael un yn ormod, a bydd staff barrau a drysau yn gwneud eu rhan i sicrhau bod y noson o ddathlu yn mynd yn ei blaen yn ddidrafferth.

Bydd cydweithwyr yn y gwasanaeth ambiwlans hefyd yn cynorthwyo gyda lansio cynllun peilot yr Uned Ymateb ar y Cyd yn Sir Benfro, lle bydd parafeddyg a Heddwas Gwirfoddol yn gweithio gyda'i gilydd i hunan-ddewis galwadau 999 priodol er mwyn ymateb iddynt. Y nod yw rhyddhau swyddogion heddlu yn y fan a'r lle, y byddai rhaid iddynt fel arall aros am i ambiwlans gyrraedd.

Ar gyfer y rheiny sy'n dewis peidio ag edrych ar ôl eu hunain, neu sy'n benderfynol o achosi trwbl, bydd yna groeso cynnes yn nalfeydd yr Heddlu - er y byddai'n well gan swyddogion yr heddlu pe na bai yna ormod o gwsmeriaid os yn bosibl.

Meddai'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Claire Parmenter: “Wrth i chi gynllunio a pharatoi ar gyfer eich digwyddiadau a'ch partïon y Nadolig hwn, gofynnwn i chi fod â chynllun ar gyfer y pethau pwysig - y pethau a fydd yn eich cadw chi ac eraill yn ddiogel. 

“Sicrhewch eich bod yn gwybod faint y gallwch yfed. Sicrhewch eich bod yn gwybod sut yr ydych yn mynd adref. Sicrhewch eich bod yn gwybod y byddwch yn gallu edrych yn ôl ar eich noson allan am y rhesymau iawn i gyd, ac nid oherwydd i chi fynd dros ben llestri yng nghynnwrf y foment.

“Rydym i gyd yn gobeithio y cewch Nadolig gwych ac os byddwch allan yn ein trefi ar draws ardal yr Heddlu, edrychwn ymlaen at eich gweld.” 

Cadwch lygad am gynghorion ynglŷn â chadw eich hun ac eraill yn ddiogel gyda negeseuon ‘yr amser hwn yfory…’ Heddlu Dyfed-Powys ar y cyfryngau cymdeithasol drwy gydol y dydd. Dilynwch @DyfedPowys ar Twitter gan ddefnyddio #ourbignightout17 neu ewch i dudalen Facebook Heddlu Dyfed Powys.