05 Ion 2016

Wythnos 9

Mae’r Arolygydd Gary Jones yn parhau â’i gyngor ar gyfer gyrru adeg y gaeaf.

Mae pawb ohonom wedi profi glaw trwm dros yr wythnosau diwethaf, a disgwylir i hyn barhau ar gyfer gweddill yr wythnos hon. Os gwelwch chi’n dda, darllenwch y cyngor isod.

Gall gyrru adeg glaw trwm fod yn beryglus.

Cyn cychwyn:

 • Ystyriwch pa un ai a yw’ch taith yn hanfodol. Os na, a fyddai modd gwneud eich taith ar ôl i’r glaw ostegu?
 • Cynlluniwch eich taith ymlaen llaw, gan gymryd gofal i osgoi ardaloedd sy’n agored i lifogydd, a gadewch amser ychwanegol i ganiatáu ar gyfer cyflymderau arafach a thagfeydd posibl.
 • Gadewch i berthnasau a ffrindiau wybod eich llwybr arfaethedig a’r amser rydych chi’n disgwyl cyrraedd. Lle bo’n bosibl, teithiwch gydag eraill.
 • Gwnewch yn siŵr bod llafnau sychwyr eich sgrin wynt yn llwyr weithredol. Os nad yw’r llafnau cefn a blaen yn cyrraedd y safon, newidiwch nhw.
 • Sicrhewch eich bod chi’n llenwi’ch tanc. Mae defnyddio’ch goleuadau a’ch gwresogydd a chael eich dal mewn traffig yn defnyddio mwy o danwydd na gyrru o dan amodau arferol.
 • Cariwch ffôn symudol rhag ofn y byddwch chi’n dod ar draws unrhyw anawsterau yn ystod eich taith.

Ar y ffordd:

 • Defnyddiwch oleuadau wedi’u gostwng fel bod gyrwyr eraill yn medru’ch gweld yn haws.
 • Peidiwch â defnyddio’ch goleuadau niwl cefn. Maen nhw’n medru cuddio goleuadau’ch breciau a dallu gyrwyr y tu ôl i chi.
 • Arafwch a chynyddwch y pellter rhyngoch chi a’r cerbyd o’ch blaen er mwyn cyfrif am bellteroedd stopio uwch – bydd angen DWYWAITH y pellter brecio arferol arnoch.
 • Cadwch lygad allan am gerbydau sy’n teithio’n gyflym yn creu llwch dŵr sy’n lleihau gwelededd.
 • Gwrandewch ar fwletinau newyddion lleol er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch ffyrdd ar gau, llifogydd a rhagolygon.
 • Os ydych chi’n torri i lawr yn y glaw trwm, cadwch y boned ar gau tra byddwch chi’n disgwyl am help er mwyn atal y system drydanol rhag gwlychu.
 • Gall gyrru’n rhy gyflym trwy ferddwr arwain at deiars yn colli cysylltiad â’r ffordd. Os yw’ch llywio’n teimlo’n ysgafn yn sydyn, gallech fod yn sglefrio ar ddŵr. Er mwyn adennill gafael, tynnwch eich troed oddi ar y sbardun, peidiwch â brecio a gadewch i’ch cyflymder leihau hyd nes y bydd gennych reolaeth lawn o’r llyw eto.
 • Gall gyrru’n gyflym trwy ddŵr dwfn achosi difrod difrifol a drud.
 • Ystyriwch ddefnyddwyr eraill y ffyrdd a cheisiwch beidio â thasgu dŵr dros gerddwyr a beicwyr wrth i chi yrru trwy ddŵr.