19 Ion 2016

GYRRU DIOGEL MEWN NIWL

Gall gwelededd is fod yn hynod beryglus. Gall cymryd rhagofalon a gwybod beth i’w wneud ar y ffordd helpu i leihau’r perygl.

Mae niwl yn lleihau gwelededd yn aruthrol, gan olygu bod yn rhaid i fodurwyr arafu’n sylweddol er mwyn sicrhau bod y ffyrdd yn ddiogel ar eu cyfer nhw a defnyddwyr eraill y ffyrdd.

Goleuadau niwl

Mae Rheolau’r Ffordd Fawr yn nodi bod yn rhaid defnyddio prif oleuadau pan mae gwelededd wedi’i leihau’n ddifrifol – llai na 100 medr (tua maint cae pêl droed) ar gyfartaledd. Cynghorir y rhai sydd angen teithio i gymryd gofal arbennig a sicrhau bod eu goleuadau (yn arbennig goleuadau niwl) yn gweithio’n dda cyn cychwyn ar eu taith. Hefyd, dylai gyrwyr gario ffôn symudol â batri wedi’i wefru’n llawn ac addaswr car os oes un ar gael (ynghyd â rhifau cyswllt os nad ydynt eisoes wedi’u cadw ar y ffôn), a dylent sicrhau bod eu tanc tanwydd yn llawn, oherwydd gall defnyddio goleuadau a gwres ddefnyddio llawer mwy o danwydd nag arfer.   Dylid dilyn y cyngor canlynol wrth yrru mewn niwl:

  • Gwenwch yn siŵr eich bod chi’n gwybod sut i weithredu’ch goleuadau niwl blaen a chefn cyn cychwyn. Peidiwch â’u cymysgu â’ch gosodiad ‘goleuadau llawn’ (gweler isod).
  • Dylid dipio’r goleuadau blaen bob amser. Dylai modurwyr sydd â systemau goleuadau blaen awtomatig gofio eu bod nhw’n cael eu gweithredu gan lefelau golau isel a dylent gofio sicrhau bod eu goleuadau’n cael eu troi ymlaen â llaw oherwydd mae’n bosibl na fyddant yn cael eu gweithredu’n awtomatig mewn amodau niwlog. Yn yr un modd, dylai gyrwyr cerbydau sydd â goleuadau sy’n weithredol yn ystod y dydd sicrhau bod eu goleuadau cefn wedi’u troi ymlaen oherwydd bydd y rhan fwyaf o gerbydau sydd â system o’r fath ond yn cynnau’r goleuadau blaen.
  • Dilynwch y ‘rheol dwy eiliad’ i adael digon o le rhyngoch chi a’r car o’ch blaen.
  • Peidiwch â cheisio llywio gan ddefnyddio golau ôl y car o’ch blaen oherwydd gallech yrru’n rhy agos ato a pheidio â gadael pellter stopio digonol.
  • Os yw gwelededd yn arbennig o isel, agorwch eich ffenestri wrth gyffyrdd a chroesfannau fel eich bod chi’n medru gwrando am draffig sy’n dod tuag atoch. Os ydych chi wir yn methu gweld, dylech ystyried stopio hyd nes y bydd hi’n ddiogel parhau â’ch taith.
  • Cofiwch ddiffodd eich goleuadau niwl cyn gynted ag y bydd amodau’n gwella.