15 Rhag 2015

Mae’r Arolygydd Gary Jones yn parhau â’i gyngor ar gyfer gyrru adeg y gaeaf

 WYTHNOS 7

Ydy batri’ch car yn barod ar gyfer gyrru adeg y gaeaf?

Pan mae’r tymheredd yn gostwng ac mae’ch car yn gwrthod cychwyn, yn amlach na pheidio, mae problem â batri’ch car.

Gall tywydd oer, tamp ddifetha’ch batris oherwydd mae’n rhaid i systemau trydanol eich car weithio’n galetach o lawer yr adeg hon o’r flwyddyn ac mae angen yr holl gerrynt fedrant gael ar foduron cychwyn er mwyn cychwyn yr injan yn ystod y boreau oer hyn. Â mwy a mwy o offer cerbyd yn mynnu trydan, mae hyn yn fwy o broblem nag erioed. Argymhellwn wirio ac, os oes angen, gwefru eich batri unwaith yr wythnos o leiaf yn ystod misoedd y gaeaf, yn arbennig os yw’n fwy na thair blwydd oed. Mae tymheredd oer yn effeithio ar y broses gemegol yn y batri sy’n cynhyrchu ac yn cadw trydan, gan ei arafu a lleihau gallu’r batri i gadw’r wefr. Mae’n debygol y bydd batris henach, gwannach eisoes a pherfformiad llai a bydd tymheredd oer yn aml yn lleihau hyn ymhellach yn sylweddol, i’r pwynt pan fydd y batri’n dadwefru neu’n mynd yn fflat yn gyflym iawn.

Cofiwch:

  • Ddiffodd pob llwyth, gan gynnwys golau, sychwyr, gwresogydd ac ati cyn diffodd eich injan ar ddiwedd eich taith. Mae hyn yn atal unrhyw straen diangen ar y batri’r tro nesaf fyddwch chi’n cychwyn y car. Gwiriwch fod pob dim wedi’i ddiffodd cyn troi’r system danio ymlaen.
  • Osgowch ddefnyddio gwresogyddion, sgriniau wedi’u gwresogi a seddi wedi’u gwresogi am fwy nag sydd angen oherwydd maen nhw’n straen ar fatri’r cerbyd. Gall rhai systemau llywio â lloeren, chwaraewyr DVD yn y car a pheiriannau iPod hefyd fod yn straen ar y batri os ydynt yn cael eu gadael wedi’u cysylltu.
  • Gwiriwch nad oes goleuadau mewnol, gan gynnwys goleuadau’r bŵt, wedi’u gadael ymlaen ac nad oes ategolion megis gwefrwyr ffôn wedi’u cysylltu.
  • Parciwch eich cerbyd mewn garej pan fydd hyn yn bosibl.
  • Profwch eich batri, yn arbennig os yw’n dair oed neu hŷn.

Wythnos Nesaf: Cyngor Cyffredinol ar gyfer Gyrru Adeg y Gaeaf