03 Tach 2015

Mae’r Arolygydd Gary Jones o’r Uned Plismona’r Ffyrdd wedi cyhoeddi cyngor ar gyfer gyrru’n ddiogel wrth i’r gaeaf agosáu. 

 WYTHNOS 1

“Mae cynnal a chadw’ch cerbyd yn dda’n bwysig drwy gydol y flwyddyn yn bwysig.... ond mae’n bwysicach fyth adeg y gaeaf.”

Sicrhewch fod yr holl oleuadau allanol yn gweithio’n gywir a bod llafnau’r sychwyr sgrin wynt mewn cyflwr da. Gwiriwch lefelau’r olew, oerydd a hylif golchi, a pheidiwch â gadael eich cartref ar daith hir ar hyd ffyrdd gwledig unig heb ddigon o danwydd ar gyfer y daith. 

Os nad ydych chi’n siŵr sut i wirio’ch cerbyd, gofynnwch i ffrind neu ewch i garej lleol ag enw da am gymorth.

Bydd y gwiriadau canlynol yn helpu i sicrhau bod eich cerbyd yn barod ar gyfer y gaeaf:

  • Batri’r Car – Cofiwch, os nad ydych chi wedi defnyddio’ch cerbyd ers sbel, efallai bydd angen gwefru’ch batri cyn i chi ei ddefnyddio.
  • Oerydd- Sicrhewch fod oerydd rhwng y marcwyr ‘isafswm’ ac ‘uchafswm’. Hefyd, mae’n bwysig bod digon o wrthrewydd yn yr oerydd. Os ydych chi’n ansicr, darllenwch eich llawlyfr neu gofynnwch i garej lleol wirio’r cryfder. Mae gwrthrewydd yn rhad ond gall trwsio difrod i injan sydd wedi rhewi gostio’n ddrud. 
  • Teiars– Gwiriwch gyflwr y teiars i weld pa un ai a oes digon o wadn. Edrychwch am ddifrod megis holltau neu chwyddau a gwiriwch y pwysedd. Os ydych chi’n byw mewn ardal sydd mewn perygl arbennig o eira, ystyriwch brynu teiars gaeaf neu hosanau eira sy’n rhoi gwell tyniant a rheolaeth i chi.
  • Golchwr Sgrin– sicrhewch fod gennych ddigon o olchwr sgrin a bod y crynodiad yn addas ar gyfer amodau oer. Nid yw pob golchwr sgrin yr un fath felly edrychwch am y tymheredd isaf mae’n diogelu yn erbyn. Dylech fod yn edrych am ddiogelwch hyd at -10 gradd Celsius ac os ydych chi’n byw mewn ardaloedd sy’n dioddef tywydd eithafol, -20 gradd Celsius. Os nad ydych chi’n defnyddio golchwr sgrin o safon dda, mae perygl y gall eich pwmp golchwr rewi a allai arwain at y ffiws yn chwythu ac ni fydd eich sychwyr o bosibl yn gweithio oherwydd maen nhw ar yr un ffiws yn aml.  
  • Llafnau Sychwyr Sgrin Wynt – gwiriwch lafnau sychwyr sgrin wynt am ddifrod a’u newid os oes angen. Pan mae llafnau sychwyr sgrin wynt yn rhewi i’r gwydr, mae’n hawdd eu difrodi wrth eu rhyddhau.

Noder: Cyn cynnal y gwiriadau hyn, sicrhewch fod eich cerbyd yn oer ac wedi’i barcio ar arwyneb fflat, gwastad.

Wythnos Nesaf – Rhestr wirio o eitemau a ddylai fod yn eich pecyn argyfwng.