17 Tach 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn annog perchnogion tai a landlordiaid i beidio â gadael i’r nosweithiau tywyllach greu cyfleoedd ar gyfer cyflawni byrgleriaethau.

Mae swyddogion yn annog pobl i ddiogelu eu cartrefi rhag trosedd yn ystod misoedd y gaeaf trwy gyflawni rhai mesurau diogelwch penodol.

Yn un peth, torrwch lwyni er mwyn sicrhau eich bod chi’n medru gweld yn dda o gwmpas yr eiddo. Hefyd, dylech gael goleuadau priodol tu allan i’r eiddo.

Dywedodd PC Dave White: “Ardal Heddlu Dyfed-Powys sydd ag un o’r cyfraddau byrgleriaethau isaf yn y wlad a byddwn ni fel heddlu’n gwneud ein gorau i sicrhau bod hynny’n parhau, ond mae rôl bwysig gan y cyhoedd i chwarae o ran atal trosedd hefyd. Gwnewch fywyd yn anoddach i droseddwyr a dilëwch y cyfleoedd ar gyfer cyflawni troseddau o gwmpas eich cartref. 

“Mae’n rhaid cael goleuadau diogelwch sy’n synhwyro symudiad. Profwyd eu bod nhw’n atal byrgleriaethau, ac maen nhw hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer goleuo dreifiau a mannau tywyll, gan atal unrhyw godymau. Am ragor o gyngor diogelwch, cysylltwch â ni ar 101.”

Cyngor Diogelwch y Cartref:

 • Gosodwch olau diogelwch sy’n synhwyro symudiad. Mae amryw o opsiynau sy’n medru cael eu pweru gan drydan, batri neu bŵer solar

 • Gosodwch larymau byrgleriaid a defnyddiwch nhw

 • Clowch ddrysau a ffenestri cyn eich bod chi’n mynd allan a gyda’r nos

 • Gadewch olau ymlaen mewn ystafell a thynnwch y llenni pan fyddwch chi’n mynd allan gyda’r nos

 • Tynnwch allweddi o gloeon a’u cadw ymhell o ffenestri a drysau

 • Sicrhewch fod eich tŷ’n ddiogel, gan atal rhywun rhag cael mynediad pan fyddwch chi’n brysur mewn rhan arall o’r tŷ neu’r ardd

 • Sicrhewch fod gatiau ochr a siediau wedi’u cloi

 • Cuddiwch anrhegion, arian ac eitemau gwerthfawr

 • Marciwch rif a chod post eich cartref ar eitemau gwerthfawr gan ddefnyddio pin uwchfioled

 • Cofrestrwch eich eitemau gwerthfawr ar immobilise.com. Dyma gronfa ddata genedlaethol sy’n medru helpu i ddychwelyd eitemau wedi’u dwyn at y perchnogion cywir

 • Am ragor o gyngor diogelwch, cysylltwch â Swyddog Diogelwch Cymunedol neu’ch Tîm Plismona Bro trwy alw 101.

 •