27 Mai 2014

Ar ddydd Sul, agorodd trefnwyr gŵyl y parcio tywydd gwlyb yn Clyro Court ac Ysgol Uwchradd Gwernyfed , ond nid oedd y system a oedd yn cael ei gweithredu ar gyfer parcio’n gweithio.

Roedd pobl yn parcio’u ceir yn anghyfreithlon yn ac o gwmpas y Gelli Gandryll, a achosodd tagfeydd difrifol yn y dref. Cysylltodd Heddlu Dyfed-Powys â swyddogion gorfodi parcio a ymdriniodd â cherbydau a oedd wedi parcio ar linellau melyn dwbl, a chyhoeddodd yr heddlu 20-25 Hysbysiad Cosb Benodedig am droseddau rhwystro. Hefyd, symudwyd dau gerbyd gan yr heddlu.

Siaradodd yr heddlu â threfnwyr yr ŵyl, a lleolwyd staff er mwyn helpu’r sefyllfa. Gosodwyd conau heddlu wrth gyffyrdd er mwyn atal y broblem rhag digwydd eto. Ni ddifrodwyd unrhyw gerbydau.

Gweithiodd yr heddlu â threfnwyr yr ŵyl a gwellodd y tîm yr arwyddion ar gyfer trefniadau parcio. Hefyd, lleolwyd mwy o staff ar gyfer cyfeirio a thywys ymwelwyr i’r meysydd parcio. Rhoddwyd mwy o wybodaeth i’r cyfryngau ynglŷn â’r trefniadau parcio, ac anfonwyd e-byst at bawb a oedd â thocynnau yn nosweithiol er mwyn rhoi diweddariadau ynglŷn â’r tywydd a pharcio.

Hefyd, agorwyd mwy o feysydd parcio tywydd gwlyb ac roedd mwy o fysys gwennol ar gael.

Dywedodd y Rhingyll Craig Morgan, “Dydd Sul oedd y diwrnod prysuraf a’r diwrnod mwyaf mwdlyd rwyf wedi gweld yng Ngŵyl y Gelli ers nifer o flynyddoedd. Hoffwn ddiolch i’r cyhoedd a effeithiwyd gan barcio anghyfreithlon am eu hamynedd. Ac i drefnwyr yr ŵyl am gynnig darpariaethau ychwanegol ar gyfer pobl a oedd yn ymweld â’r Gelli Gandryll a’r ŵyl y penwythnos hwn.”