11 Ion 2017

Mae dyn o Rydaman a ddioddefodd ymosodiad ffyrnig ar noson allan wedi derbyn cymeradwyaeth gan Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, Mark Collins.

Cyflwynwyd y gymeradwyaeth iddo’n annisgwyl mewn noson wobrwyo ar nos Wener 6 Ionawr yng Nghlwb Rygbi Cwmaman. Mae’r clwb yn annwyl iawn iddo, ac roedd Paul yn gapten y tîm adeg yr ymosodiad.

Trefnwyd y digwyddiad er mwyn nodi 10 mlynedd ers y noson a newidiodd ei fywyd ef a bywydau ei deulu am byth.

Gadawyd Paul Pugh, sydd nawr yn 37 oed, mewn coma yn dilyn ymosodiad direswm y tu allan i’r Old Cross Inn ar 6 Ionawr 2007. Dedfrydwyd pedwar dyn i’r carchar o ganlyniad i’r ymosodiad.

Gadawodd yr ymosodiad ef ag anafiadau difrifol i’w ben, a dywedwyd wrtho na fyddai byth yn cerdded na siarad eto. 10 mlynedd yn ddiweddarach, mae Paul yn cerdded gyda chymorth, ac mae’n parhau â’i adferiad.

Ers yr ymosodiad, mae Paul wedi defnyddio ei stori i ymgyrchu yn erbyn trais sy’n gysylltiedig ag alcohol drwy ymgyrch #AddewidPaul. Mae’n ymweld ag ysgolion, colegau, prifysgolion, clybiau ieuenctid a chymdeithasau chwaraeon ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Powys a Sir Benfro er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch alcohol, trais a’i effaith bosibl ar unigolion a’u teuluoedd.

Mae ei waith ymgyrchu’n cael ei gefnogi’n gryf gan Heddlu Dyfed-Powys a Grŵp Cymunedau Teg a Diogel y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins: “Dyma’r Dystysgrif Gymeradwyaeth gyntaf rwyf wedi’i chyflwyno ers dychwelyd i Ddyfed-Powys fel y Prif Gwnstabl. Braint o’r mwyaf yw cael ei chyflwyno i Paul am ei waith caled ledled yr ardal Heddlu ac am roi neges glir iawn am effeithiau cam-drin alcohol a chyffuriau. Mae’n stori gynhyrfus ac rwy’n teimlo’n falch iawn fy mod i yno i gyflwyno ei gymeradwyaeth i Paul.”

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: “Rydyn ni yma’n dathlu’r gwaith y mae Paul wedi bod yn ei wneud ers nifer o flynyddoedd o ran edrych ar droseddau treisgar sy’n gysylltiedig ag alcohol. Mae 10 mlynedd wedi mynd heibio ers yr ymosodiad. Ers hynny, mae Paul wedi bod yn gweithio’n galed i adsefydlu ac mae wedi gwneud llawer iawn o waith i gyflwyno neges ymgyrch #AddewidPaul i Ddyfed-Powys, ac rwy’n llawn edmygedd o’r gwaith y mae wedi ymgymryd ag ef. Roedd hi’n dda iawn bod yno i ddathlu gyda Paul a bod ym mhresenoldeb y Prif Gwnstabl wrth iddo gyflwyno ei gymeradwyaeth i Paul.

Dywedodd Kate Thomas, Rheolwr Diogelwch Cymunedol, Cyngor Sir Caerfyrddin: “Yr oeddem eisiau cefnogi Paul o ran cyflwyno ei ymgyrch yn erbyn trais sy’n gysylltiedig ag alcohol ar draws y sir a thu hwnt. Rydyn ni’n rhoi cymorth ariannol i Paul fynd allan i’r gymuned i ddweud wrth bobl am effaith trais sy’n gysylltiedig ag alcohol a sut i fwynhau noson allan ddiogel. Mae Paul yn llawn haeddu’r wobr hon. Mae’n ddyn dewr ac ysbrydoledig sydd wedi penderfynu defnyddio’r hyn ddigwyddodd iddo i weithio i sicrhau na fydd yn digwydd i neb arall. Does dim un ffordd fwy pwerus o gyflwyno’r neges honno na gweld Paul a’i glywed yn siarad am ei brofiadau.”

Ar ôl derbyn y wobr, dywedodd Paul Pugh: “Dyma fy mywyd i nawr. Dyna fy mhwrpas, a byddaf yn gwneud pob dim o fewn fy ngallu i atal hyn rhag digwydd i rywun arall oherwydd dydw i ddim eisiau i neb ddioddef yr hyn yr wyf i a’m teulu wedi dioddef.”

Daeth Paul â’i deulu a’i ffrindiau at ei gilydd yng Nghlwb Pêl Droed Cwmaman 10 mlynedd union ers yr ymosodiad i rannu ei stori, siarad am ymgyrch #AddewidPaul a’r gwaith mae’n gwneud i atal hyn rhag digwydd i eraill, a dathlu mor bell mae e wedi dod yn y 10 mlynedd ers y digwyddiad.