12 Meh 2020

Peidiwch â phoeni. Peidiwch â chyfathrebu. Peidiwch â thalu.

Dyna’r cyngor a roddir i ddioddefwyr llwgrwobrwyo ar-lein sy’n cael eu bygwth i drosglwyddo arian neu bydd fideos a ffotograffau personol yn cael eu rhannu. 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynnig y cyngor ar ôl iddynt dderbyn adroddiadau am lwgrwobrwyo ar-lein yn ystod y mis diwethaf. Mae swyddogion yn poeni y gallai blacmelwyr gael mwy o gyfle i dargedu dioddefwyr gan fod pobl wedi’u cynghori i aros gartref. 

Cysylltir â phobl drwy e-bost neu gyfryngau cymdeithasol, gyda phobl mewn llefydd megis yr Arfordir Ifori, y Philipinau neu Wcrain yn mynnu taliadau. 

 

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Gareth Jordan: “Fel arfer, mae’r mathau hyn o flacmel yn perthyn i ddau gategori, ac fe’u gelwir yn Gribddeiliaeth Rywiol – 

  1. Twyll gwe-rwydo, lle mae troseddwyr yn honni bod ganddynt fynediad i’ch gwe-gamera, gan ddefnyddio data a gafwyd ar ôl i gronfa ddata cwmni adnabyddus gael ei chyfaddawdi. Mae hyn er mwyn cael mwy o wybodaeth gan yr unigolyn, yn ogystal ag arian.
  2. Y math arall o ddigwyddiad yw lle mae dioddefwyr yn sgwrsio ar-lein gan ddefnyddio gwe-gamera yn ystod sgwrs fideo rywiol ac mae eu gweithgarwch rhywiol yn cael ei recordio. Yna, mae’r dioddefydd yn cael ei lwgrwobrwyo i dalu’r arian er mwyn sicrhau nad yw’r fideo’n cael ei ryddhau.”

 Ar gyfer y math hwn o gribddeiliaeth rywiol, gellir defnyddio unrhyw gyfleuster sgwrs sy’n defnyddio’r we. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi derbyn adroddiadau gan ddioddefwyr sy’n defnyddio Facebook, Instagram, Skype, WhatsApp, Snapchat, Chat Roulette ac Antiland, ond mae nifer o apiau ar gael sy’n medru galluogi hyn i ddigwydd.

Mae blacmelwyr yn aml yn honni eu bod wedi hacio dyfais y dioddefydd ac wedi sefydlu sgrin ddeuol lle’r oeddent yn medru recordio’r hyn yr oedd y dioddefydd yn ei wylio, yn ogystal â’r hyn yr oedd yn ei wneud. Dywed wrth y dioddefwyr bod gan yr haciwr fideos ohonynt, a fyddai’n cael eu rhannu â theulu a ffrindiau.

Dyma gyngor Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer unrhyw un sy’n derbyn bygythiadau tebyg ar-lein:

Peidiwch â phoeni. Arhoswch yn ddigynnwrf a rhowch wybod i’r heddlu am y mater yn syth. Bydd eich achos yn cael ei drin o ddifrif, bydd yn cael ei drin yn gyfrinachol, ac ni fydd neb yn barnu’ch ymddygiad.

Peidiwch â thalu. Mewn rhai achosion lle mae dioddefwyr wedi talu yn y gobaith y byddai’r bygythiadau’n dod i ben, maen nhw wedi parhau i dderbyn gorchmynion am arian. Os ydych chi eisoes wedi talu, gwiriwch pa un ai a yw’r arian wedi’i gasglu. Os yw’r arian wedi’i gasglu, gwnewch nodyn o’r man lle gafodd yr arian ei gasglu. Os nad yw wedi’i gasglu, canslwch y taliad – a gorau po gyntaf y gwenwch chi hynny.

Peidiwch â chyfathrebu â’r troseddwr. Cymerwch gipluniau o unrhyw sgyrsiau, dadweithredwch y cyfrif cyfryngau cymdeithasol y cysylltodd y troseddwr â chi, a defnyddiwch brosesau adrodd ar-lein er mwyn adrodd am y mater i’r platfform cyfryngau cymdeithasol. Bydd dadweithredu’r cyfrif, yn hytrach na’i gau, yn sicrhau bod data’n cael ei gadw a bydd yn helpu’r heddlu i gael tystiolaeth.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Jordan : “Agwedd bwysicaf ymchwiliadau fel hyn yw amddiffyn a chefnogi’r dioddefwyr. Mae pobl yn y sefyllfa hon yn teimlo embaras ac yn agored i niwed, ac mae angen i ni sicrhau eu bod nhw’n cael cynnig cymorth, neu’n gwybod ble i gael cymorth.

“Rydyn ni’n annog pob dioddefydd i roi gwybod i’r heddlu am ddigwyddiadau – dydych chi ddim ar ben eich hun, a thrwy gymryd y cam hwnnw, fe allech helpu i atal eraill rhag dioddef trosedd o’r fath.”

Er mwyn rhoi gwybod i Heddlu Dyfed-Powys am lwgrwobrwyo neu gribddeiliaeth rywiol, galwch 101. Os ydych chi mewn perygl o niwed uniongyrchol, galwch 999 bob tro.