05 Ion 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi croesawi apwyntiad Pennaeth Plismona Lifrog newydd - Prif Uwch-arolygydd Vicki Evans. Mae’n ymuno â Heddlu Dyfed-Powys ar ddyrchafiad ar ôl adleoli o Heddlu Swydd Bedford, ond mae hefyd yn dychwelyd adref gan ei bod wedi ei geni a’i magu yn Sir Benfro.

Ymunodd Vicki Evans â gwasanaeth yr heddlu  yn 2001, gan ddechrau ei gyrfa yn Heddlu Swydd Hartford. Ar ôl cwblhau ei chyfnod prawf symudodd Vicki mewn I ymchwilio trosedd a ymgymryd â nifer o rolau gan gynnwys ymchwilio trosedd difrifol a chymleth, ymchwilio trosedd difrifol a threfnedig a gwrth derfysgaeth.

Yn 2009, fe wnaeth hi adleoli I Heddlu Swydd Bedford, gan weithio mewn rhengoedd amrywiol o fewn ymchwilio trosedd a rolau cefnogaeth mudiadol, yn cynnwys Ditectif Prif Arolygydd I Luton a De Swydd Bedford, ac yn fwy diweddar fel Ditectif Uwch-arolygydd trosedd ar draws y llu.

Dywedodd Prif Uwch-arolygydd Vicki Evans: “Rwyf wedi fy ngeni a magu yn Sir Benfro, ac mae fy nheulu yn byw yna o hyd. Rwyf wrth fy modd I fod yn dychwelyd I weithio yn yr ardal rwy’n ystyried fel adref.  

“Rwyf yn wastad wedi eisiau dod adref, a chyn gynted a welais y cyfle roeddwn yn gwybod mai dyma’r amser iawn i ni. Roeddwn hefyd uwch ben fy nigon wrth feddwl am fynd yn ôl I blismona lifrog. Roedd yn atyniad mawr I fedru bod yn rhan o blismona cymunedol lle wnes I gael fy magu.

“Rwy’n edrych ymlaen I fy rôl newydd, ond wrth gwrs mae yna sialensiau o’n blaenau ni, fel ym mhob llu. Mae angen I ni ddefnyddio ein adnoddau yn y ffordd orau phosib I sicrhau fod ein cymunedau yn teimlo’n ddiogel ac yn cael eu cefnogi. Rwyf eisiau sicrhau fod gennym yr adnoddau  cywir yn y llefydd cywir ac fod gan bobl fynediad I blismona pan fod nhw ei angen.

“Rwy’n edmygu’r lefel o gefnogaeth cymynedol sydd gennym fel llu,  mae’n beth mor bositif ac rwy’n mynd I weithio’n galed I gynnal a meithrin hyn.

“Dwi’n disgwyl yn eiddgar I fynd allan I gyfarfod pobl yn y llu, partneriaid a’n cymunedau. Mae amlygrwydd yn bwysig iawn – rwy’n awyddus I fynd allan ar batrol a gwario amser gyda’r reng flaen  gan mai nhw yw’r rhai sy’n gwneud y swydd ac yn siarad â’u cymunedoedd. Fe wnai wario ychydig o amser I gychwyn yn gwrando a dod I ddeall y materion mae swyddogion, staff a cymunedau yn wynebu. Mae’r llu yn gwneud yn dda ac mae yna gynnydd positif, ac rwy’n edrych ymlaen I chwarae fy rhan I loywi hyn. Mae’n gyffrous – byddaf yn buddsoddi nôl mewn ardal oedd yn ffantastig I dyfu lan ynddo, yn chwarae fy rhan I gefnogi a diogelu cymunedau ar draws Dyfed-Powys.”