03 Ebr 2017

Mae Bob Evans wedi dechrau ei rôl newydd Dirprwy Brif Gwnstabl Cymru Gyfan. Bydd yn cynorthwyo Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabliaid yng Nghymru i ymchwilio i’r potensial i gydweithio a datblygu’r potensial hwnnw.

Meddai Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a Chadeirydd Grŵp Plismona Cymru Gyfan: “Rydym yn croesawu’r datblygiad hwn yn fawr i alluogi heddluoedd Cymru i gydweithio â’i gilydd ac eraill er mwyn gwella’r gwasanaeth a roddir i gymunedau Cymru. Mae’r pedwar Comisiynydd yng Nghymru a’r Prif Gwnstabliaid wedi dod ynghyd i gefnogi datganoli plismona i Lywodraeth Cymru ac wedi cytuno i weithio gyda’i gilydd i gynllunio ar gyfer hynny.

“Yn ogystal â chydweithio rhwng heddluoedd, bydd Bob Evans hefyd yn edrych ar gyfleoedd i gydweithio’n fwy effeithiol â heddluoedd a chyrff cyhoeddus datganoledig eraill yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill.

“Mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn mynnu bod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn nodi meysydd lle y gallant weithio gyda’i gilydd i roi gwasanaethau i bobl Cymru, ac mae hynny’n rhywbeth rydym yn ei groesawu.”

Bydd Mr Evans hefyd yn cynorthwyo’r Comisiynwyr a’r Prif Gwnstabliaid i ddatblygu ffyrdd o ddelio â materion megis goblygiadau posibl i lywodraethu, archwilio, cwynion a gweithio ar y cyd i fynd i’r afael â throsedd cyfundrefnol a therfysgaeth.

Yn fwy diweddar, Bob Evans oedd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Cynghorydd yr Heddlu i Wasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr y DU a Phennaeth Proffesiwn yn y DU ar gyfer Cudd-wybodaeth Carcharau’r Heddlu. Roedd ar secondiad o’i heddlu cartref, Heddlu De Cymru.

Yn ystod ei yrfa, mae Mr Evans wedi ymgymryd ag amrywiaeth o rolau arbenigol a gweithredol. Mae’r rhain wedi bod ym meysydd cudd-wybodaeth, atal llygredd, troseddau cyfundrefnol, gweithrediadau arbenigol, cyfiawnder troseddol, arolygiadau a rheoli perfformiad.

Mae ei brofiad o reoli gweithredol yn cynnwys tair blynedd yn rheoli Gogledd Abertawe a thair blynedd fel Comander ar gyfer Caerdydd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd yn gyfrifol am blismona dros 50 o ddigwyddiadau chwaraeon a chymdeithasol mawr gan gynnwys tair rownd derfynol Cwpan yr FA a sawl achlysur rhyngwladol a gwladwriaethol.

Am fwy na dwy flynedd, roedd ar secondiad i Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi fel yr Arolygydd Uned Reoli Sylfaenol cyntaf a arweiniwyd gan gymheiriaid i Gymru a Chanol Lloegr, gan ymgymryd â 21 o arolygiadau manwl a chynlluniau gwella.

Mae ganddo brofiad helaeth o bob maes o blismona – o safbwynt gweithredol a sawl rôl strategol gan gynnwys yng Ngwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr y DU ac Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi.

Meddai Mr Evans, y dyfarnwyd Medal Heddlu’r Frenhines iddo yn 2010: “Rwy’n falch dros ben o gael y cyfle hwn i fod yn Ddirprwy Brif Gwnstabl Cynorthwyol i Gymru Gyfan, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r Comisiynwyr a’r Prif Gwnstabliaid ledled y wlad i wella gwasanaethau plismona i bobl Cymru.”

https://youtu.be/cSkLpnGR2Dg

Diwedd

01.04.17