26 Maw 2014

Mae Mr Carl Langley wedi’i benodi’n Ddirprwy Brif Gwnstabl newydd ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys. 

Gwnaeth y Prif Gwnstabl Simon Prince y penodiad yn dilyn proses ddethol a orffennodd â chyfweliad lle y cynorthwywyd Mr Prince gan Mick Giannasi, Cadeirydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Jeremy Patterson, Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys a Chadeirydd Cymdeithas Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol yng Nghymru, a Dianne Newtown, Aelod Panel Annibynnol a achredir gan y Coleg Plismona.

Ymunodd Mr Langley â Dyfed-Powys ym mis Mawrth 2012 fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol o Heddlu Swydd Lincoln. 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince, “Mae penodiad Carl Langley fel fy Nirprwy’n newyddion ardderchog ar gyfer yr Heddlu a chymunedau Dyfed-Powys. Mae Carl eisoes wedi profi ei fod yn ased i’r Heddlu drwy’r gwaith ar blismona gweithredol yr ymgymerodd ag ef pan oedd yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol, ac yn fwy diweddar yn ei rôl fel Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro, gan arwain newidiadau trawsnewidiol i’r modd yr ydym yn diogelu’n cymunedau.

“Mae gan Carl gyfoeth o brofiad o’i gyfnod yn gweithio yn Swydd Lincoln a Dyfnaint a Chernyw, sy’n ddau heddlu gwledig sy’n wynebu heriau tebyg i Ddyfed-Powys. Bydd ei arweinyddiaeth pendant a’i awydd i roi pobl ac anghenion ein cymunedau wrth galon pob dim a wnawn yn sicrhau y bydd Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i wneud gwahaniaeth i’n holl gymunedau.”

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, “Rwy’n falch dros ben fod Carl Langley wedi’i benodi’n Ddirprwy Brif Gwnstabl ar gyfer yr Heddlu. Bydd ei brofiad o blismona gweithredol a’i wybodaeth o’r Heddlu a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu’n amhrisiadwy. Rwy’n siŵr y bydd Mr Langley’n parhau i chwarae rôl fawr o ran cefnogi’r Prif Gwnstabl  Simon Prince wrth iddynt gyflwyno blaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer Dyfed-Powys.”

Ychwanegodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Carl Langley, “Rwy’n teimlo’n gyffrous ac yn freintiedig o gael fy mhenodi’n Ddirprwy Brif Gwnstabl. Mae Dyfed-Powys yn Heddlu arbennig, a dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rwyf wedi dod i adnabod llawer o swyddogion a staff ac wedi gweld eu hymroddiad a’u gwaith caled er mwyn sicrhau cyfiawnder a chyflwyno’r gwasanaethau sydd wir yn canolbwyntio ar y cwsmer. Rwy’n edrych ymlaen at barhau â’r gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud er mwyn sicrhau ein bod ni’n rhoi’r cyhoedd wrth galon pob dim a wnawn, a sicrhau fod pawb yn derbyn yr ansawdd gwasanaeth mae ganddynt hawl iddo ac yn ei ddisgwyl gan eu gwasanaeth Heddlu.

Ymunodd Mr Langley â Heddlu Dyfnaint a Chernyw yn 1989. Bu’n gwasanaethu yno am 18 mlynedd cyn symud i Heddlu Swydd Lincoln yn 2008 pan gafodd ei ddyrchafu’n Brif Uwch-arolygydd. Arweiniodd ddwy Uned Reoli Sylfaenol (URS) wahanol fel Comander URS. Mynychodd Gwrs Rheoli Strategol yn 2011, ac yn dilyn hynny, treuliodd flwyddyn fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol dros dro yn Swydd Lincoln.

Fe’i penodwyd yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys ym mis Mawrth 2012 gyda chyfrifoldeb dros yr holl faterion gweithredol.

Mae gan Mr Langley radd Meistr mewn Moeseg Plismona a Chyfiawnder Troseddol o Brifysgol Keele.