16 Ebr 2020

Yr wythnos hon, penododd Heddlu Dyfed-Powys Brif Gwnstabl Cynorthwyol newydd. Ar hyn o bryd, mae Emma Ackland yn gweithio fel y Prif Gwnstabl Cynorthwyol sy’n arwain Rhaglen Newid Gydweithredol Cymru Gyfan. Bydd hi’n ymuno â’r tîm yng Nghaerfyrddin ym mis Mai.

Mae Emma’n ymwybodol iawn o’r dirwedd blismona yng Nghymru, â hithau wedi ymuno â Heddlu Gwent ar ddyrchafiad i Brif Uwch-arolygydd yn 2015.

Ym mis Ionawr 2017, daeth Emma’n Brif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Heddlu Gwent. Roedd hi’n gyfrifol am Gyfiawnder Troseddol, Dalfeydd, Rheoli Data, Gweithrediadau, Plismona Bro a Gwasanaethau Amddiffynnol ar draws yr heddlu. Yn 2019, dechreuodd secondiad fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro, gan arwain gwaith megis gweithredu’r Cartref Ar-lein Unigol i Gymru – llwyfan newydd a fydd yn cael ei gyflwyno nes ymlaen eleni, a fydd yn darparu mynediad ar-lein i wasanaethau plismona ac yn chwyldroi’r ffordd y gall ein cymunedau ryngweithio â ni.

Ar ôl graddio o Brifysgol Cheltenham mewn Gwyddorau Chwaraeon a Rheolaeth Hamdden, yn 1994, dechreuodd Emma ei gyrfa blismona gyda Heddlu Swydd Gaerloyw. Am yr 11 mlynedd nesaf, pan fu’n gweithio i Heddlu Swydd Gaerloyw a Heddlu Gwent, gweithiodd Emma mewn rolau lifrog yn bennaf, gan reoli URSau mewn ardaloedd gwledig a threfol, ac arwain ystafell reoli’r heddlu a’r adran gweithrediadau arbenigol. 

Gan siarad am ei phenodiad llwyddiannus i Heddlu Dyfed-Powys, meddai:

“Symudais i ardal Gwent yn 2015, ac rwyf wrth fy modd â’r angerdd ymysg heddluoedd Cymru tuag at fod eisiau gwneud eu gorau glas dros y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, ac maen nhw bob amser yn chwilio am gyfleoedd i wella a chyflenwi’r gwasanaeth gorau posibl.

“Rydw i o Swydd Warwick yn wreiddiol, ond rwyf wedi dwli ar ardal Dyfed-Powys ers oeddwn i’n 10 oed, ar ôl treulio sawl gwyliau gyda’r teulu yn ardal Aberteifi. Mae fy mam yn byw yno nawr ers blynyddoedd. Rwy’n teimlo bod gennyf gartref yno, ac mae gennyf lawer o ffrindiau yno.

“Drwy gydol fy ngyrfa, rwyf wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth o ran cryfhau perthynas yr heddlu â’r cyhoedd a gwella gwasanaethau, ac rwy’n teimlo’n angerddol ynglŷn â hyn. Mae’n dda iawn gennyf ymuno â Heddlu Dyfed-Powys, ac edrychaf ymlaen at ddechrau pennod nesaf fy ngyrfa mewn ardal sydd eisoes wedi croesawu fy nheulu a minnau.

Wrth benodi Emma i’n swydd wag bresennol, dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins:

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i Emma ymuno â ni a chwblhau ein tîm o brif swyddogion sydd wedi’u penodi’n barhaol. Rydyn ni wedi gweld llawer o newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda nifer o rolau dros dro ymysg y tîm uwch arweinwyr, ond mae hyn yn rhoi gwir gyfle i ni ailgrwpio a symud ymlaen yn awr.  

“Nid yw Emma’n ddieithr i ni fel prif swyddogion yng Nghymru – bu’n ganolog i lawer o’r gwaith cydweithredol diweddar, ac mae hi eisoes wedi sefydlu perthynas gyda nifer ohonom.  

Mae Emma’n briod ac mae ganddi fab naw oed.