22 Hyd 2019

Ni all troseddau gael eu datrys os nad yw’r heddlu’n gwybod amdanynt – er hynny nid yw’r heddlu byth yn cael gwybod am draean o ddigwyddiadau gwledig.

Mae hwn yn ystadegyn y mae Heddlu Dyfed-Powys yn bwriadu ei ddiddymu wrth iddynt barhau i bwysleisio pwysigrwydd adrodd i’r heddlu am droseddau mewn ardaloedd anghysbell.

Yn ystod wythnos genedlaethol o weithredu yn erbyn troseddau gwledig a bywyd gwyllt, neilltuodd dimau troseddau gwledig yr heddlu ddiwrnodau i siarad gyda ffermwyr, a’u hannog i gysylltu os ydynt yn dioddef trosedd. 

Swyddogion gwledig Miranda a Charlie

Swyddogion gwledig Miranda a Charlie

Ymwelodd Swyddogion a Swyddogion Cefnogi Cymunedol o bedwar rhanbarth yr heddlu â marchnadoedd da byw, cawsant gyfarfodydd gydag undebau ffermwyr ac aethant ati i gynnal patrolau mewn ardaloedd gwledig gyda’r bwriad o ledaenu’r neges.

Meddai’r Uwcharolygydd Robyn Mason, arweinydd yr heddlu ar droseddau gwledig: “Rydym yn gwneud pob peth y gallwn i fynd i’r afael â throseddau gwledig, ond allwn ni ddim gweithredu yn erbyn rhywbeth nad ydyn ni’n gwybod amdano.”

“Mae’r ystadegyn hwn gan y Rhwydwaith Cenedlaethol Troseddau Gwledig yn dangos i ni fod yna ddioddefwyr nad ydynt yn cael eu cefnogi, a throseddau nad oes neb yn ymchwilio iddynt.

“Dydy hwn ddim yn rhywbeth rydyn ni eisiau ei glywed. Mae gyda ni dimau penodedig ar gyfer ein hardaloedd gwledig sy’n deall yr effaith y mae troseddu’n ei gael ar gymunedau amaethyddol.

“Os gwelwch yn dda, os ydych yn dioddef trosedd, rhowch wybod i ni fel y gallwn ymchwilio i’r digwyddiad. Yn yr un modd, os ydych yn gweld unrhyw beth amheus a allai fod o ddefnydd i’n system gudd-wybodaeth ac a allai atal troseddau rhag digwydd yn y dyfodol, cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda.”

Ychwanegodd yr Uwcharolygydd Mason fod yr heddlu’n ymwybodol fod weithiau bryderon o fewn cymunedau gwledig ynghylch rhannu gwybodaeth gyda’r heddlu, a thynnodd sylw at y Linell Gyswllt Troseddau Gwledig fel modd o roi gwybod yn ddienw.

Mae’r llinell gyswllt, a lansiwyd gan Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ac a alluogir gan Crimesoppers, yn caniatáu i bobl adrodd am ymddygiad amheus neu unrhyw fath o drosedd heb rannu gwybodaeth bersonol.

Meddai’r Uwcharolygydd Mason: “Rydyn ni’n gwybod bod rhai pobl yn ein cymunedau gwledig iawn yn bryderus ynghylch rhannu gwybodaeth gyda ni, gan eu bod yn teimlo ei fod yn anoddach bod yn ddienw.

“Byddai’n well gyda ni os byddech chi’n cysylltu gyda ni er mwyn i ni allu cael yr holl fanylion sydd eu hangen arnom, ond rydyn ni’n deall pam efallai y byddech chi’n dewis pasio gwybodaeth ymlaen drwy Crimestoppers a’r Llinell Gyswllt Troseddau Gwledig newydd.”

Ewch at www.ruralcrimehotline.co.uk neu ffoniwch y llinell gyswllt ar 0800 783 0137.