07 Gor 2017

Mae SCCH ym Mhowys yn mabwysiadu Swyddfeydd Post er mwyn cynnig tawelwch meddwl a lledaenu negeseuon atal trosedd mewn lleoliadau allweddol.

Ers mis Ebrill 2016, mae cynllun peilot wedi bod yn cael ei gynnal mewn 12 Swyddfa Bost yn y rhanbarth. Mae’r cynllun wedi profi’n hynod boblogaidd, felly mae’n cael ei gyflwyno’n swyddogol yn awr. 

Mae’r cynllun Mabwysiadu Swyddfa Bost yn gweld timoedd plismona bro’n ymweld â swyddfeydd post yn rheolaidd yn ystod amserau brig, gan siarad â chwsmeriaid ac aelodau staff er mwyn sicrhau bod cysylltiadau cryf yn cael eu cynnal o fewn cymunedau.

Gall SCCH hefyd drefnu bod taflenni cyngor atal trosedd a phosteri’n cael eu harddangos yn y Swyddfa Bost, a chynnal cymorthfeydd cymunedol rheolaidd yn y lleoliad.

Model cenedlaethol yw’r cynllun sydd wedi profi i wella perthnasau rhwng staff y Swyddfa Bost a’r heddlu, gan roi hyder i bobl adrodd am ymddygiad troseddol posibl.

Dywedodd Stuart Eckley, Arolygydd Partneriaethau Heddlu Dyfed-Powys, “Mae Swyddfeydd Post yn lleoliadau allweddol lle mae aelodau o’r gymuned, yn arbennig yr henoed a’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd gwledig, yn ymweld â nhw’n rheolaidd. Mae hyn yn eu gwneud nhw’n llefydd delfrydol ar gyfer ymgysylltu a’r cyhoedd.

“Efallai bod gan pobl rywbeth ar eu meddyliau maen nhw eisiau trafod gyda swyddog ond ddim yn mynd allan o’u ffordd i ymweld â gorsaf heddlu neu alw 101 oherwydd dydyn nhw ddim yn teimlo ei fod yn ddigon pwysig.

“Y nod yw cyrraedd preswylwyr y gallwn fel arall gael trafferth ymgysylltu â nhw. Byddwn ni’n rhoi gwybodaeth bwysig megis rhybudd yn erbyn byrgleriaeth tynnu sylw, galwyr twyllodrus a thwyll cludwyr.

“Ar ôl llwyddiant ein cynllun peilot Mabwysiadu Swyddfa Bost, roedd hi’n gwneud synnwyr i ni ‘fabwysiadu’ Swyddfeydd Post ledled Powys mewn rhai o’n cymunedau allweddol. Rydyn ni wedi canfod bod y cynllun yn fuddiol iawn hyd yn hyn, ac rydyn ni’n gobeithio y gallwn ailadrodd y manteision hyn ledled y sir.”

Bydd y digwyddiad lansio’n cael ei gynnal yn Swyddfa Bost Llandrinio, lle mae perthynas gadarnhaol eisoes wedi’i ffurfio â swyddogion lleol.

Ychwanegodd Mark Raymond, Pennaeth Gweithrediadau Diogelwch y Swyddfa Bost, “Rydyn ni o hyd yn edrych ar greu partneriaethau newydd â’r heddlu a fydd yn elwa’r gymuned gyfan, nid ein sefydliadau’n unig.

“Mae’r Swyddfa Bost dal wrth galon cymunedau ar hyd a lled y wlad, ac rydyn ni’n hapus i ddarparu lleoliadau yn Nyfed-Powys i’r heddlu ddefnyddio, o ran ymgysylltu â chwsmeriaid a throsglwyddo negeseuon diogelwch pwysig.”

Bydd y cynllun yn cael ei lansio’n swyddogol yn Swyddfa Bost Llandrinio am 11 o’r gloch fore ddydd Iau 13 Gorffennaf.