15 Chw 2016

Bydd y Prif Gwnstabl Simon Prince yn ymddeol o’r gwasanaeth yn ystod yr haf, ar ôl treulio tair blynedd yn arwain Heddlu Dyfed-Powys.

Wrth gyhoeddi ei ymddeoliad, dywedodd Mr Prince:

“Bu’n fraint o’r mwyaf bod yn Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys; mae’n ardal ac yn Heddlu heb ei debyg.”

“Pan ymgymerais â’r swydd, roeddwn i’n benderfynol na fyddem yn pallu o ran y gwasanaeth mae ein cymunedau’n derbyn er waetha’r dirwedd blismona sy’n prysur newid. Ers 2013, rydyn ni wedi bod ar gryn siwrnai i ailstrwythuro’n sefydliad, ac er na fu’n broses hawdd, mae fy swyddogion a’m staff wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau bod y cymunedau maen nhw’n gwasanaethu’n parhau i fod y cymunedau mwyaf diogel – rwy’n hynod falch o’r hyn maen nhw’n cyflawni’n feunyddiol.”

“Rwyf hefyd yn ddiolchgar am y gefnogaeth y mae’r cymunedau yn ein hardal yn dangos bob amser i’w timoedd plismona lleol – dyna sy’n gwneud i blismona yn yr ardal hon weithio, ac mae’n gryfder sy’n ennyn eiddigedd llawer o heddluoedd eraill yn genedlaethol.”

“Bydd llawer mwy o heriau i ddod yn y dyfodol, ond rwy’n hyderus fod gennym y staff, strwythur ac agwedd cywir i fynd i’r afael â’r rhain. Am y rheswm hwn, rwyf wedi penderfynu cyhoeddi fy mwriad i ymddeol yn ystod yr haf mor gynnar. Mae angen amser arnom ni fel sefydliad i gynllunio ar gyfer y newid hwn, ac rwyf eisiau i’r rhai sy’n sefyll yn etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ym mis Mai i wybod bod newid o ran arweinyddiaeth fewnol o’u blaenau. Fy mwriad erioed oedd ymddeol yn 50; fodd bynnag, rwyf wedi gweithio ychydig yn hirach er mwyn mynd â ni hyd at y man hwn.”

Cychwynnodd fy ngyrfa gyda’r heddlu yn 1990, ac ers hynny, bu’n fraint gennyf weithio ochr yn ochr â swyddogion a staff heddlu ysbrydoledig ac ymroddedig. Yn Heddlu Dyfed-Powys, rydyn ni’n ffodus fod gennym weithlu sy’n ymgorffori hanfod yr hyn mae’n ei olygu i fod yn wasanaethwr cyhoeddus, ac sy’n arddangos y lefelau uchaf o broffesiynoldeb, dewrder a thosturi’n barhaus.

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys:

“Rwy’n ddiolchgar iawn i Simon Prince am ei flynyddoedd lawer o wasanaeth i’r cyhoedd yn Nyfed-Powys, ac yng Ngwent cyn hynny. Bu’n gyfrannwr meddylgar a chadarnhaol tuag at blismona ym Mhrydain ar adeg pan mae arnynt eu hangen fwyaf. Mae’n ddrwg gen i ei fod yn gadael, ond rwy’n deall ei benderfyniad. Rwy’n dymuno’r gorau iddo ar gyfer y dyfodol.

 

Diwedd