12 Gor 2018

Cafodd grŵp o bobl ifainc yn eu harddegau o’r Drenewydd eu gwthio i’r eithaf yn gorfforol ac yn emosiynol mewn academi heddlu iau yn America – ond gadawodd y cadetiaid yr academi â gwên ar eu hwynebau.

Roedd yn rhaid i bedwar aelod o Gadetiaid Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys godi am 5 o’r gloch y bore a dioddef sesiynau ymarfer corff anodd a blinder emosiynol wrth iddynt dreulio wythnos yn Maryland yn cael mewnwelediad unigryw i blismona dros y dŵr.

Gan mai nhw oedd y cyntaf o gadetiaid yr heddlu i gymryd rhan mewn cynllun cyfnewid o’r fath, doedd y Cadetiaid Heddlu Rebecca Roberts, Ffion Jones, Tomos Chick a Cheyenne Kirby ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl ar ôl glanio yn America, ond yn fuan iawn, dysgodd y pedwar nad oedd hi’n mynd i fod yn wythnos hawdd.

Ar ôl dau ddiwrnod o ymweld ag atyniadau, cwrdd â swyddogion lleol, gan gynnwys y siryf, a thaith mewn car heddlu gyda swyddogion y sir, cyrhaeddodd y cadetiaid yr academi. Cymerwyd eu ffonau symudol i ffwrdd, a chychwynnodd y pedwar amserlen ddwys o ddysgu a hyfforddiant corfforol.

Roedd ambell syrpreis, gan gynnwys cael eu deffro’n sydyn yn ystod y noson gyntaf.

Dywedodd Cheyenne: “Cawsom ein deffro gan gyrn a seirenau ganol nos, a oedd yn hollol annisgwyl. Roedd yn rhaid i ni fynd allan am ddwy awr a hanner o hyfforddiant corfforol a sesiwn dril. Fe wnaethom redeg a chyflawni ymarferion craidd. Roedd yn rhaid i ni blancio ar y glaswellt, ac os nad oeddem yn ateb ‘ie syr, na syr,’ roeddem yn cael ein cosbi. Yn sicr, roedd yn ddechreuad anodd.”

Cafodd y cadetiaid eu deffro ychydig oriau’n ddiweddarach am 5 o’r gloch ar gyfer eu taith rhedeg ddyddiol milltir o hyd. Dilynwyd hyn gan fwy o ddriliau cyn brecwast. Archwiliwyd ystafelloedd yn rheolaidd, gyda’r cadetiaid yn sefyll mewn rhes er mwyn i’r hyfforddwyr wirio bod pob dim mewn trefn. Os oedd unrhyw beth allan o’i le, roeddent yn cael eu cosbi drwy gyflawni gwthiadau yn y neuadd.

Roedd amserlen o wersi dosbarth yn cynnwys pynciau a oedd yn amrywio o beryglon cyfryngau cymdeithasol i ymwybyddiaeth ynghylch gangiau. Yna, rhoddwyd beltiau a gefynnau i’r cadetiaid er mwyn iddynt roi eu dysgu ar waith gyda senarios bywyd go iawn. Wynebodd y cadetiaid amryw o ystafelloedd a oedd yn cynnwys digwyddiad cyfredol, ac roedd yn rhaid iddynt weithredu ar eu liwt eu hun a defnyddio eu barn i ddal drwgdybiedigion, ac ar yr un pryd, sicrhau eu bod nhw ac aelodau o’r cyhoedd yn ddiogel.

Dywedodd Cadét Rebecca bod hi a’i phartner wedi cael mwy o lwyddiant yn yr ystafell olaf ar ôl cychwyn gwael pan gafodd hi a’i phartner eu ‘saethu’ gan y drwgdybiedig yn y senario cyntaf, a’u ‘trywanu’ yn yr ail un.

“Y tro hwn, roeddem yn canolbwyntio’n llwyr,” meddai. “Aethom i mewn i ddwy ystafell a’u clirio - roedd pob dim yn mynd yn dda. Aethom i mewn i’r drydedd ystafell a chlirio’r holl gypyrddau namyn un. Yr eiliad agorodd fy mhartner y drws, edrychais i fyny a gwelais ddryll. Roedd rhywbeth yn fy meddwl yn dweud wrthyf nad oedd hyn yn iawn, bod rhywbeth o’i le. Roedd blanced wedi’i blygu dros y rhesel ac yn cyffwrdd â’r llawr. Newidiais fy osgo a gwelais ran o goes y dyn. Gorchmynnais ef i ddod allan heb gyffwrdd â’r gwn, peidio â rhoi ei ddwylo i fyny, a dod allan o’r cwpwrdd .

“Dyna pryd y gwnes gamgymeriad, a sylweddolais yn syth beth oeddwn i wedi gwneud. Ceisiais gywiro fy hun, ond roeddwn i’n rhy hwyr. Gofynnais iddo fynd i’r wal, ac roedd fy ngwn yn anelu amdano, ond gofynnais iddo fynd i’r wal ar yr ochr dde a oedd ger y drws, pan ddylwn fod wedi gofyn iddo fynd i’r wal ar yr ochr chwaith a rhwystro’r drws. Llwyddodd i ddianc, ond o leiaf cafodd neb ei saethu.

 “Mae dal pethau i’w dysgu, ond byddwn i byth wedi meddwl y byddwn i’n gwneud y pethau hyn ychydig ddyddiau nôl. Ni fyddai’r hyder gen i i’w gwneud.”

Yn ogystal, stopiodd y cadetiaid draffig gan chwilio am gyffuriau, eitemau miniog a drylliau yn y ceir yr oeddent wedi’u stopio, a chwilio’r deiliaid am sylweddau anghyfreithlon.

Yn ogystal â grŵp y Drenewydd, roedd fersiwn yr UD o’r cadetiaid, sef Archwilwyr Heddlu, yn yr academi. Dysgodd y cadetiaid yn fuan y byddai’n rhaid iddynt weithio’n agos iawn â’u cymheiriaid o America er mwyn gwneud y mwyaf o’u profiad.  

Dywedodd Ffion: “Trwy gydol yr wythnos, rydw i wedi dysgu mai gwaith tîm yw popeth, ac ni allwch ei wneud ar ben eich hun. Rydyn ni wedi gwneud cymaint o ffrindiau newydd sydd wedi’n helpu i ddod trwy’r profiad. Roedden nhw fel teulu i ni erbyn y diwedd. Roedd yn gyfle arbennig iawn. Rhaid cyfaddef, roedd hi’n anodd codi am 5 o’r gloch y bore, ond y rhan anoddaf oedd rhedeg am hanner nos. Y cyfan roeddwn i am wneud oedd mynd adref, ond yr oedd yn brofiad dysgu arbennig.”

Er rhyddhad i’r cadetiaid, talodd eu gwaith caled ar ei ganfed, ac fe raddiodd pawb o’r academi. Gofynnwyd i Tomos, a gafodd y llysenw ‘Smiley’, roi araith yn y seremoni raddio.

Meddai: “Pob diwrnod, dioddefom ing corfforol a meddyliol na phrofom erioed o’r blaen. Ond yn gyflym iawn, fe wnaethom addasu, goresgyn a gweithio’n well fel tîm. Gwthiom ein hunain yn bellach nag y meddyliom fyddai’n bosibl a phrofom ein hunain yn anghywir; yn syml, roeddem yn gadarn. Mae pawb ohonom wedi newid yn bersonol ac nid yw hynny wedi’i gyfyngu i’n gwaith tîm. Gwthiom ein hunain i’r eithaf mor aml fel nad ydym yn edrych ar ein hunain yn yr un goleuni mwyach.

“Rwy’n falch fy mod i wedi cymryd y cyfle hwn, ac mae’n siŵr eich bod chi’n medru dweud nad ydw i o’r ardal. Roedd y syniad o ddod i America ar gyfer yr Academi hon yn codi ofn arnaf ac yn fy nghyffroi i gychwyn. Doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl, ac roedd y newid byd yn llethol. Rwy’n siŵr y byddai fy nghyd-Gymry’n cytuno hefyd.

“Fodd bynnag, roedd y rhaglen hon yn benderfyniad a newidiodd fy mywyd, ac ni allaf ailadrodd hynny ddigon.”

Aeth y Cwnstabl Gwirfoddol Natalie Reyneke a Chwnstabl Andy Buckley, a ddywedodd ei fod yn fraint cael bod yn rhan o’r daith, gyda’r cadetiaid yn gwmni.

“Rydw i wedi gwylio’r cadetiaid a’r archwilwyr yn newid o fod yn ddieithriaid llwyr i fod yn dîm cydlynol,” meddai. Maen nhw’n gorymdeithio gyda’i gilydd, yn dioddef hyfforddiant corfforol gyda’i gilydd, ac yn ymgymryd â phob her a roddir iddynt.

“Fel aelod staff, rwyf hefyd wedi cael cyfle i weld sut mae swyddfa siryf yn gweithio, diwylliant America, a hyfforddiant cadetiaid. Rwy’n gobeithio defnyddio llawer o’r hyn rwyf wedi dysgu gyda’n cadetiaid ein hunain.”