14 Mai 2018

Daeth Heddlu Dyfed-Powys a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda at ei gilydd yn 2014 mewn cynllun peilot a oedd yn anelu i helpu pobl mewn gwewyr meddwl.

Mae’r gwasanaeth brysbennu iechyd meddwl, sy’n gweld personél Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio ochr yn ochr â’i gilydd, yn sicrhau bod y rhai sy’n dioddef gwewyr meddwl yn cael y sylw cywir.

Mae’n golygu llai o ymweliadau â chelloedd heddlu ar gyfer unigolion bregus sy’n dioddef gwewyr meddwl – ac arbedion sylweddol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

Tan 1 Mai, roedd y gwasanaeth yn weithredol o ddydd Iau i ddydd Sul yn ystod oriau brig disgwyliedig. O 1 Mai, bydd y gwasanaeth yn weithredol 7 diwrnod yr wythnos.

Arweinir y gwasanaeth, a leolir ym Mhencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin, gan swyddog heddlu ac ymarferydd iechyd meddwl. Maen nhw’n cael eu cefnogi gan dîm o swyddogion a grŵp o ymarferwyr iechyd meddwl. Mae gan y tîm fynediad at gofnodion iechyd a chofnodion heddlu, ac maen nhw’n medru rhoi gwybodaeth gefndir i swyddogion fel eu bod nhw’n medru rhoi cymorth penodol i bobl sydd angen cymorth wedi’i deilwra.

Mae’r gwasanaeth hefyd yn anelu i ddarparu gwell cyfeirio a llwybrau i wasanaethau i bobl yn dilyn digwyddiadau.

Mae manteision ymarferol brysbennu iechyd meddwl yn cynnwys:

 

  • mynediad at gofnodion cleifion, gwybodaeth, cudd-wybodaeth a chyngor arbenigol er mwyn galluogi gwell penderfyniadau wrth leoliadau digwyddiadau;
  • amrediad o ddewisiadau tactegol sydd ar gael i swyddogion heddlu fel dewisiadau amgen yn lle carcharu o dan Adran 136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl;
  • atgyfeirio a chyfeirio rhagweithiol i amrediad eang o wasanaethau;
  • gwell cyfathrebu rhwng asiantaethau.
Mental Health triage Officer lead PC Sue Naul and lead Nurse Shelley Arran

Mental Health triage Officer lead PC Sue Naul and lead Nurse Shelley Arran

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins,

“Mae’r prosiect brysbennu arbennig hwn yn gwella’n hymateb i bobl sy’n agored i niwed ac yn daprau cymorth penodol ar gyfer y rhai sydd ei angen. Yn ystod y cyfnod peilot, mae’r gwasanaeth brysbennu wedi profi bod gwell dealltwriaeth o iechyd meddwl gan swyddogion yn arwain at benderfyniadau gwell ynghylch lles a bregusrwydd person.”

Meddai Sara Rees, Pennaeth y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Oedolion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

“Mae cydweithio fel un gwasanaeth cyhoeddus yn sicrhau bod unigolion mewn angen yn medru cael mynediad at y gwasanaeth cywir ar yr adeg gywir, sy’n adlewyrchu’r egwyddorion sy’n tanategu trawsnewid gwasanaethau iechyd meddwl o fewn Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae’r cynllun brysbennu wedi rhoi’r cyfle i ni adeiladu perthnasau gyda’r heddlu a dangos bod cydweithio’n medru arwain at brofiad gwell ar gyfer pobl sy’n agored i niwed pan fo'i angen fwyaf arnynt.”

 

Diwedd

 

14.05.18