22 Ion 2019

Mae pum camera teledu cylch cyfyng newydd o’r dechnoleg flaenaf wedi eu gosod ac yn fyw ac yn recordio yn Ninbych-y-pysgod, Sir Benfro.

Mae’r pum camera wedi eu lleoli yn y Stryd Fawr, Rhodfa’r De, Sgwâr Tudur, Stryd Sant Siôr ac Upper Frog Street. Bydd chweched camera’n cael ei osod cyn hir ger yr harbwr lle mae polyn newydd wedi ei godi.

Mae dros 120 o gamerâu’n cael eu gosod mewn 17 tref ar draws ardal yr heddlu, sef Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.

Dechreuodd y gwaith yn Llanfair-ym-Muallt yng Ngorffennaf 2018 ac y mae’n symud ymlaen yn dda. Mae Saundersfoot, Aberdaugleddau, Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman ac Aberhonddu eisoes wedi elwa o’r cynllun.

Bydd gwaith yn dechrau yn Hwlffordd yr wythnos hon a dylai fod wedi ei gwblhau erbyn diwedd y mis.

 

Mae Ystafell Fonitro Teledu Cylch Cyfyng hefyd yn cael ei chyflwyno yng Nghanolfan Gyfathrebu’r Heddlu ym Mhencadlys yr Heddlu, Llangynnwr, a fydd yn caniatáu i gamerâu gael eu monitro’n ganolog gan staff penodedig.

Meddai Comander Rhanbarthol Sir Benfro, yr Uwcharolygydd Ross Evans: “Y mae’n gam cadarnhaol iawn cael y camerâu hyn wedi eu gosod ac yn gweithredu yn Ninbych-y-pysgod. Mae’r dref yn denu nifer anferthol o ymwelwyr i’r ardal wrth i dymor y gwyliau ail-gychwyn yn y gwanwyn. Bydd cael y camerâu hyn yn eu lle yn barod ar gyfer y llif hwn o ymwelwyr yn ein helpu i gadw pawb mor ddiogel â phosibl ac ein cynorthwyo i gyflawni ymchwiliadau o ansawdd pan fod angen.”

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi bod allan yn Ninbych-y-pysgod yn siarad â pherchnogion busnes i weld beth maen nhw’n ei feddwl am yr ailfuddsoddiad yn nheledu cylch cyfyng yn y dref.

Cyflawnwyd y gwaith gan y contractwyr Baydale Control Systems Ltd fel rhan o’r rhaglen ail-fuddsoddi yn nheledu cylch cyfyng sy’n cael ei llywio gan addewid allweddol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

Meddai’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn: “Rydw i’n cael cyfarfodydd rheolaidd gyda’r Rheolwr Prosiect Teledu Cylch Cyfyng sy’n sicrhau fy mod i’n cael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect hwn, ac mae’n galonogol iawn gweld fod y fath gynnydd yn parhau o ran gosod y camerau teledu cylch cyfyng ar draws ardal yr heddlu. Rwy’n falch fod fy addewid allweddol i ailgyflwyno teledu cylch cyfyng yn ardal Heddlu Dyfed-Powys yn cael derbyniad da ymhlith y cymunedau sydd fwyaf ei angen.”

Meddai Syed Ejaz o westy’r Royal Lion ar y Stryd Fawr: “Rwy’n hapus iawn gyda menter teledu cylch cyfyng y Comisiynydd.”

Dwedodd Michaela Edwards o Café No.25 ar y Stryd Fawr: “Rwy’n credu ei fod yn syniad da a dylai fod wedi cael ei wneud ynghynt.”

Meddai Diane Richards o The Pet Shop, Marchnad Dinbych-y-pysgod: “Rwy’n hapus iawn gweld teledu cylch cyfyng nôl ac yn weithredol er mwyn cael Dinbych-y-pysgod diogelach, yn enwedig ar gyfer misoedd yr haf. Mae croeso mawr iddo.”

Meddai Lee Davies o Scentinelle, ar y Stryd Fawr: “Mae teledu cylch cyfyng yn estyniad gwerthfawr i offer yr heddlu lleol, boed iddo fod yn ddefnyddiol iawn i chi.”

Ceir gwybodaeth bellach ynghylch lleoliadau’r camerau ar wefan Heddlu Dyfed-Powys.

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am gynydd y prosiect teledu cylch cyfyng yma. (https://bit.ly/2ntpVlU)