10 Chw 2016

Anogir dilynwyr rygbi yn Sir Gaerfyrddin i ymddwyn yn synhwyrol yn ystod twrnamaint rygbi’r 6 Gwlad.

Mae Scott Williams o dîm y Scarlets a thîm Cymru wedi uno â’r heddlu i helpu cefnogwyr i ddatblygu cynllun ar gyfer aros yn ddigynnwrf a chadw allan o drafferth wrth i bethau poethi yn ystod y gemau.

Gyda’i gilydd, maen nhw’n annog pobl i ystyried faint o alcohol maen nhw’n yfed wrth fwynhau’r gêm, pa un ai a ydynt yn y dafarn, mewn clwb rygbi, neu adref.

Dywedodd Scott Williams: “Mae cael diod wrth fwynhau’r gêm yn rhan o brofiad y 6 Gwlad a dydyn ni ddim eisiau rhwystro pobl rhag cael hwyl. Rydyn ni eisiau annog pobl i yfed yn bwyllog gan gadw rheolaeth ar eu hymddygiad eu hunain a pheidio â mynd i helynt. Cadwch chi at eich cynllun gêm chi, ac fe wnawn ni’n gorau glas i gadw at ein un ni.”

Dywedodd yr Arolygydd Jolene Mann: “Gall alcohol wneud i bobl ymddwyn mewn ffordd na fyddent fel arfer yn ymddwyn. Ni fydd y math hwn o ymddygiad yn cael ei oddef pa un ai a yw’n digwydd adref, mewn tafarn, neu fan cyhoeddus.

“Bydd swyddogion heddlu’n patrolio cymunedau lleol er mwyn sicrhau bod pawb yn mwynhau twrnamaint rygbi’r 6 Gwlad yn ddiogel a heddychlon. Gall unrhyw ymddygiad amhriodol arwain at arést a gwaharddiad o bob tafarn a chlwb sy’n rhan o’r cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd.

“Yn ogystal, gwn fod alcohol yn ffactor o ran cam-drin domestig, ac o ganlyniad, mae digwyddiadau o’r fath yn dueddol o gynyddu yn ystod digwyddiadau chwaraeon proffil uchel. Rwy’n credu’n gryf y gellir osgoi digwyddiadau cam-drin domestig os yw troseddwyr yn dilyn ein cyngor ac yn yfed llai. Pan fyddwn ni’n derbyn adroddiadau am ddigwyddiadau cam-drin domestig, bydd swyddogion yn arestio troseddwyr ble bynnag y mae’n bosibl ac yn tynnu sylw dioddefwyr at y cymorth sydd ar gael ar eu cyfer.” 

Am ragor o gyngor ar gyfer twrnamaint rygbi’r 6 gwlad, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk neu dilynwch Heddlu Dyfed-Powys ar Twitter, Facebook ac Instagram.

Ymunwch â’r sgwrs ar Twitter a dywedwch wrthym sut rydych chi’n bwriadu aros yn ddigynnwrf yn ystod twrnamaint rygbi’r 6 gwlad.